ขายเครื่องจักร

ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

เมื่อคุณอยากจะขายเครื่องจักรด้วยตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่เครื่องจักรจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานเนื่องจากความล้าสมัย เครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีใหม่จะเข้ามาทดแทน การตั้งราคาขายที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักร ความจำเป็นของเครื่องจักรที่ต้องโละขายซาก (Scrap Value) ก็มาจากเครื่องจักรเสื่อมประสิทธิภาพผลิตไม่ได้ตามความต้องการ ผลิตออกมามีของเสียมีตำหนิมากต้องคัดออก เป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานมีความจำเป็นที่ต้องถอดถอนออก มีความต้องการรูปแบบใหม่ขึ้นมาจากลูกค้าที่เครื่องจักรเก่าไม่สามารถทำได้ โดยเครื่องจักรเก่า มีทั้งสภาพเครื่องจักรที่ยังมีอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน เครื่องจักรชำรุดที่ยังปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ สามารถนำไปใช้ในสถานที่อื่นได้ (Market Value in Exchange) ย่อมมีมูลค่าที่จะซื้อขายเป็นเครื่องจักรมือสอง (Second Hand Machine) หรือเครื่องจักรใช้แล้ว (Used Machine) หากเครื่องจักรต้องการขายแบบมีเงื่อนไขแยกชิ้นส่วนตามสภาพและที่ตั้งจะถูกขายผ่านคนกลางที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการประเมินราคาตามสภาพเครื่องจักร ในลักษณะของประเมินราคากลาง และการประเมินราคาสูงสุด

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!