นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านขอใช้บริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัท นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามข้อมูลส่วนบุคคล   หมายถึง  “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัท หรือขอรับการบริการจากบริษัท ผ่านช่องทางโทรศัพท์  การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) เช่น การติดต่อให้เสนอค่าบริการประเมินราคา  การนัดหมายเพื่อประเมินราคา  การให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประเมินราคา  การกรอกแบบฟอร์ม / หรือให้ข้อมูลประกอบการสมัครงาน  หรือการติดต่อผ่านเว็บไซด์  แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นใดของบริษัท  การทำธุรกรรมแบบออนไลน์  ความสมัครใจในการทำแบบสอบถาม (Survey) เป็นต้น
 2. บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น กรณีที่ท่านติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานใดเพื่อขอรับบริการ และหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นส่งข้อมูลของท่านต่อให้แก่บริษัท เพื่อการประเมินราคา การปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นกระบวนการต่อเนื่องของบริการที่ท่านร้องขอ นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัท และท่าน เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการบริการที่ท่านเลือกใช้กับบริษัท  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรอื่นที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE และอีเมลล์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเสนอค่าบริการ  การเรียกเก็บค่าบริการ และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลในระบบลงทะเบียนรับงานของบริษัท เช่น รายละเอียดของทรัพย์สินที่ประเมินราคา  ข้อมูลรายละเอียดบุคคลที่ได้รับแจ้งเพื่อการ ติดต่อประสานงาน 
 • ข้อมูลการเกี่ยวกับบริการที่ท่านเลือกใช้กับบริษัท ได้แก่ เอกสารเกี่ยวทรัพย์สินที่ประเมินราคา (โฉนดที่ดิน / ระวางที่ดิน / แปลงคง / แบบแปลนอาคาร / ผังบริเวณที่ดิน / ภาพถ่ายทรัพย์สิน / สัญญาเช่า / สัญญาซื้อขาย /ทะเบียนบ้าน / หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง / ใบอนุญาตประกอบกิจการ รายงานประเมินราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น) นอกจากนี้รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประเมินราคา 
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท เช่น IP Address,Cookies,Online Appointment System
 • เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • จัดหา/ จัดให้บริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท
 • นัดหมาย ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น
 • การยืนยันตัวตนของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน /ตัวแทน หรือผู้นำชี้
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย 
 • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลเฉพาะของทรัพย์สินที่ประเมินราคาจะถูกนำไป เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ วิจัยความเคลื่อนไหวของราคาตลาดทรัพย์สินเพื่อนำเสนอกับผู้สนใจ
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัทประเมินราคา  ธนาคาร  สถาบันการเงิน   ตัวแทนที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และหรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เเละที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในกลุ่มธุรกิจของเรา
 • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวกับการดูเเลวิชาชีพ และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของบริษัท อาจมีลิงก์(Link) เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของบริษัท การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่อธิบาย ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย
 • บริษัท จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่นใดข้างต้นหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
เลขที่ 573/144-145  ทาวน์อินทาวน์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 
ถนนประชาอุทิศ  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อได้ที่อีเมลล์ prospec@prospec.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 
 
Top