ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สิน สำหรับผู้มีความต้องการใช้เล่มรายงานประเมินเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม หรือเพื่อทราบเป็นการส่วนตัว ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีการกำกับดูแลโดย 2 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยมีผู้รับรองราคาประเมินเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการประเมินความสามารถและจัดชั้นให้เป็นผู้ประเมินตามลำดับชั้น ได้แก่ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ เป็นชั้นสูงสุด ซึ่งก็จะมีการแยกรับรองตามระดับของมูลค่าและความซับซ้อนของทรัพย์สิน เมื่อมีผู้รับรองมูลค่าในเล่มรายงานแล้วลูกค้าผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะนำเล่มรายงานนั้นไปทำธุรกรรมกับบุคคลที่ 3 หรือจะใช้เพื่อทราบส่วนตัว ตามความประสงค์ในเล่มรายงานที่ระบุไว้ได้ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประเมินหลัก และบริษัทประเมินราคาร่วมกัน

บริการเสริมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สินจากการที่เรามีข้อมูลทางด้านตลาดของทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อยอดจากการประเมินราคานั้นเรามีความเข้าใจสามารถที่จะให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้าได้ในหลายประเด็นที่อาจมีประโยชน์กับลูกค้า ในต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก สอบถามวิธีการคอนเซปท์การทำงานกับเราได้

ขอบเขตของทรัพย์สินของกิจการนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งจะมองทั้งองค์รวมของกิจการก็คือการประเมินราคาของกิจการทั้งหมด หรือ Business Valuation หรือมองไปที่ทรัพย์สินแยกเป็นรายการก็ได้ ดังนั้นการประเมินราคาทรัพย์สินในกิจการจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และประเภททรัพย์ที่จะทำการประเมิน

ภายใต้การประเมินราคาเครื่องจักรโดยใช้เทคโนโลยี Application McPro ที่ทันสมัยรวดเร็วและถูกต้อง แน่ใจได้ว่าเครื่องจักรทุกรายการได้ผ่านการตรวจสอบจาก Inspector และ Valuer ของเรา ทุกรายการ กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานและฐานข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์มูลค่าเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ นอกจากบริการประเมินราคาเครื่องจักรแล้วยังมีบริการที่เกี่ยวข้อง เช่นการตรวจนับทรัพย์สินแบบ ละเอียด รวมถึงการทำบัญชีทรัพย์สินให้กับองค์กรขนาดใหญ่

ประเมินราคาทรัพย์สิน ตามแต่ละประเภททรัพย์สินมีความแตกต่างกันไปตาม characteristics เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท พิจารณาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ตามกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน ตามทำเลที่ตั้ง ความมีตัวตนจับต้องได้ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (Residential) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) กลุ่มพาณิชยกรรม (Commercial) กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (Hospitality) กลุ่มสุขภาพ (Health Care) กลุ่มสำนักงาน (Office Space) กลุ่มเกษตรกรรม (Urban and Agricultural) กลุ่มงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery) ทรัพย์สินในกิจการ (Book Assets)

ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดูจากเหตุความจำเป็นของการนำรายงานไปใช้ในรูปแบบใดนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้รายงานประเมินราคา โดยลูกค้าจะแจ้งให้ผู้ประเมินรับทราบก่อนโดยพิจารณาว่า ลูกค้าผู้ว่าจ้างเป็นใครและจะนำไปทำธุรกรรมกับบุคคลใดซึ่งจะเป็นบุคคลที่สาม โดยจะมีการระบุเอาไว้ในรายงานชัดเจน นอกเสียจากลูกค้าจะใช้เพื่อการพิจารณามูลค่าเป็นการส่วนตัวจึงไม่จำเป็นต้องระบุ เมื่อลูกค้าได้รับเล่มหากเนื้อหารายงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็จะแจ้งให้ผู้ประเมินทำการแก้ไขโดยทันที ในกรณีรายงานไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะหมายความว่าเป็นการประเมินเพื่อทราบมูลค่าใช้เพื่อการส่วนตัวของลูกค้าเท่านั้นไม่ได้ใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม แต่อย่างใด

คำว่าสิทธิการเช่า โดยทั่วไปเราหมายถึง มูลค่าสิทธิ์ของผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งจะแตกต่างจากมูลค่าของผู้ให้เช่า หรือเจ้าของมูลค่าสิทธิการเช่า จะเกิดขึ้น กับสัญญาเช่าระยะยาว ที่มีการจ่ายเงินก้อนแรก(Upfront) ให้กับเจ้าของที่ดินไปบางส่วนแล้ว ถ้าเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นก็คงจะเป็นเพียง ค่ามัดจำหรือค่าประกัน แล้วก็จ่ายค่าเช่ากันเป็น รายงวดตาม อัตราตลาด ดังนั้นสัญญาเช่าระยะสั้นจึง ไม่มีมูลค่าสิทธิของผู้เช่า

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่าทรัพย์สินที่มีตัวตนเช่นอสังหาริมทรัพย์ผู้เป็นเจ้าของหรือธุรกิจจึงต้องหันมาสนใจในการที่จะจัดการดูแลทรัพย์สินในส่วนนี้อย่างแรกก็ควรนำไปจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของเสียให้เรียบร้อยแล้วจึงมาจัดสรรในเชิงธุรกิจเพื่อหามูลค่าและนำไปหาประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเราจะเป็นตัวช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น

Top