ความเป็นมา

ความเป็นมา

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

2535
เปิดประวัติศาตร์หน้าแรกของ Prospec Appraisal
จดทะเบียนก่อตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดสำนักงานเชียงใหม่เป็นแห่งแรก
2535
2536
ให้บริการแก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)
ขยายสาขาการเปิดให้บริการ สำนักงานสาขาพิษณุโลก
2536
2537
ย้ายสำนักงานใหญ่เข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ย้ายสำนักงานใหญ่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร
2537
2539
ขยายสาขาพัฒนาบุคลากร ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ
เปิดสำนักงานสาขาราชบุรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และผู้บริหารเป็นกรรมการบริหารสมาคม
2539
2540
ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินตามวัตถุประสงค์สาธารณะ
ตามการรับรองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)
2540
2541
จดทะเบียนเป็นบริษัทประเมินราคา
ได้จะทะเบียนเป็นบริษัทประเมินราคาในบัญชีที่ปรึกษาของศูนย์ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ให้บริการในสัญญาประเมินราคาแก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2541
2542
ใช้เทคโนโลยีในการประเมินราคาในรูปแบบดิจิตอล
เริ่มใช้ระบบ Valdata จัดเก็บฐานข้อมูลประเมินราคาในรูปแบบดิจิตอล เปิดสำนักงานสาขาเพชรบูรณ์
2542
2543
ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารสเเตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยแลนด์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ไทยแลนด์ ธนาคารกสิกรไทย
2543
2544
เปิดสำนักงานสาขาลำปาง และ สาขากำแพงเพชร
ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทย (ปัจจุบัน คือธนาคาร CIMB)
2544
2545
เริ่มใช้ระบบ Branch Online ควบคุมการทำงานของสาขา
เปิดสาขาภูมิภาค ครบ รวมจำนวน 13 สาขา (ได้เเก่ เชียงใหม่ อยุธยา เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา สระบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช) ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
2545
2546
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ISO 9001 : 2000
เปิดศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาชีพด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 1 (ปัจจุบันมี 54 รุ่น และมีการดำเนินงานต่อเนื่อง)
2546
2548
เริ่มใช้ระบบงาน Work Flow ควบคุมสถานะงานทั้งระบบ
ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังสี่แยกศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ที่ตั้งปัจจุบัน ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2548
2549
RICS: Royal Institute of Chartered Surveyors
ผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสากล RICS: Royal Institute of Chartered Surveyors
2549
2550
เริ่มใช้ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
จัดเก็บฐานข้อมูลราคาประเมินและข้อมูลทางกฎหมาย ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคาร UOB และธนาคารอิสลาม
2550
2551
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินราคาอิสระยอดเยี่ยมประจำปี 2551
(The 2008 Best Performance Appraisal Company ) จากธนาคารกสิกรไทย ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคาร ACL (ปัจจุบันคือธนาคาร ICBC)
2551
2554
ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคารธนชาติ
2554
2556
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินราคาอิสระยอดเยียม
ประเภทการบริหารงานประเมินราคาดีเด่น ประจำปี 2556 ( Best Property Valuation Management Award 2012) จากธนาคารกสิกรไทย ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคารกรุงไทย
2556
2557
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่นรองอันดับที่สอง ประจำปี 2557
( Company Appraisal Award : CA-Awards 2014) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์
2557
2558
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่นรองอันดับที่หนึ่ง ประจำปี 2558
( Company Appraisal Award : CA-Awards 2015) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2558
2559
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559
( Smart Outsource Excellent Performance 1St 2016) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคาร RHB (ไทยแลนด์)
2559
2560
ยกระดับระบบฐานข้อมูล Valdata ขึ้นสู่ Platform WindPro ที่ทันสมัย
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2560 ( Smart Outsource Excellent Performance 1St 2017) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท ประสิทธิภาพการให้บริการงานประเมินราคาดีเด่น Best Performance 2017 จากธนาคารกสิกรไทยให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2560
2561
ได้รับรางวัล บริษัทประเมินยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
(Outsource Awards 2018) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัล บริษัทประเมินราคา ประเภท การให้บริการงานประเมินราคาดีเด่น Best Service 2018 จากธนาคารกสิกรไทย
2561
2562
เปิดบริการลูกค้า Mobile App ชื่อ Valstreet
เริ่มให้บริการลูกค้าด้วย Mobile App ที่ทันสมัยชื่อว่า Valstreet หรือ One stop service บนถนนแห่งการประเมินราคา ได้รับรางวัลบริษัทประเมินดีเด่นประเภท Best SLA 2018 งานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2562
2563
RICS : Registered Valuer
ผู้บริหารยกระดับเป็น RICS : Registered Valuer
2563
2564
ปรับโครงสร้างการบริหารสาขา
ยกระดับขึ้นเป็น 4 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตเชียงใหม่ สำนักงานเขตพิษณุโลก สำนักงานเขตอยุธยา และสำนักงานเขตราชบุรี
2564
2564
มี Application รองรับการทำงาน WFH เต็มรูปแบบ
นำพาทีมงานผ่านพ้น วิกฤตการณ์ Covid19 ไปได้โดยไม่ต้องมีการปรับลดรายได้ของพนักงาน
2564
Top