ประเมินราคาทรัพย์สินไม่มีตัวตน

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Our MENTIONS
ประเมินราคาบุคคลากรหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเมินราคาบุคคลากรหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาสาธารณูปโภคเพื่อเป็นพยานศาลสำหรับนิติบุคคล

ประเมินราคาสาธารณูปโภคเพื่อเป็นพยานศาลสำหรับนิติบุคคล (Facilities Appraisal for Court Witness Purpose for Juristic Person)

หลายต่อหลายครั้งในการโฆษณาขายโครงการหมู่บ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมที่เป็นปัญหาถกเถียง ประเด็นของการส่งมอบระบบสาธารณูปโภคไม่ครบถ้วนตามคำโฆษณา นำไปสู่การร้องเรียนต่อ สคบ.จนกระทั่งต้องไปตัดสินความกันที่ศาล ตัวอย่างกรณีข้อร้องเรียน เช่น การไม่สร้างคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ หรือ ที่จอดท่าเทียบเรือสำหรับคอนโดหรู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของผู้บริโภค ที่จะประเมินค่าเสียหายให้เป็นไปตามหลักการให้ศาลรับฟังอย่างมีน้ำหนักเป็นที่เชื่อได้อย่างไร หากไม่มีเอกสารในระดับแบบแปลนที่จะอ้างได้ หลักการประเมินราคาระบบสาธารณูปโภคของโครงการที่ยังไม่ได้สร้างหรือยังไม่ได้ส่งมอบที่สามารถอ้างอิงได้เป็นค่าเริ่มต้น คือการอ้างอิงคำร้องหรือคำสั่งหรือมติจากที่ประชุม สคบ.รวมทั้ง เอกสารหลักฐานอันประกอบด้วยคำโฆษณา โบรชัวร์ ภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มี จากนั้นผู้ประเมินจะทำการศึกษา      จากข้อมูลเปรียบเทียบในระหว่างโครงการด้วยกันในย่านเดียวกัน ระดับใกล้เคียงกัน เพื่อดูความเหมาะสมของขนาดและคุณภาพที่สมควรจะจัดให้มีขึ้นมาได้ ตามตัวแปรอื่นระหว่างโครงการ เช่น จำนวนยูนิตขาย พื้นที่ขาย ราคาขาย ซึ่งเมื

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า

ประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า

บัญชีลูกค้ากับบัญชีลูกหนี้การค้ามีความหมายแตกต่างกัน ในที่นี้เราจะพูดถึงบัญชีลูกค้าหมายถึงลูกค้าผู้ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ขององค์กร บริษัทที่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมมีฐานลูกค้าอยู่ในมือของตนเองจำนวนมาก จะเป็นที่หมายปองของผู้ร่วมทุนอยากจะเข้ามาร่วมทุนด้วยเหตุที่จะเป็นช่องทางลัดในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยเหตุผลของการประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่อทราบมูลค่าบัญชีลูกค้าในการเจรจาทางธุรกิจ ก่อนการตกลงซื้อขาย เพื่อให้เห็นมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนขององค์กรที่น่าจะมีมูลค่าสูงกว่าทรัพย์สินที่มีตัวตน และประการที่สอง คือการเตรียมการบันทึกเป็น Assets อีกตัวหนึ่ง หลังมีการเข้าซื้อเรียบร้อยแล้ว กรณีนี้ควรแจ้งให้ผู้ทำบัญชีได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อรับในหลักการก่อน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินราคาบัญชีลูกค้า ในลำดับแรก ผู้ประเมินจะทำการจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการประจำ  กลุ่มผู้ใช้บริการไม่ประจำแต่มีอัตราการใช้ซ้ำสามารถยืนยันได้แน่นอน และกลุ่มผู้ใช้บริการแบบครั้งเดียวซึ่งมีโอกาสหันกลับมาใช้อีก ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มลูกค้าก็อาจจะปรับได้ตา

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาบัญชีลูกหนี้การค้า

ประเมินราคาบัญชีลูกหนี้การค้า

บัญชีลูกหนี้การค้ากับฐานบัญชีลูกค้ามีความหมายแตกต่างกัน ในที่นี้เราพูดถึงบัญชีลูกหนี้การค้าหมายถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทที่ได้ทำการส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้วโดยมีหลักฐานของการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จึงเกิดบัญชีลูกหนี้ขึ้นนับแต่นั้น ถือเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกิจการ เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ที่องค์กรต้องการทราบ มูลค่าของลูกหนี้ ทั้งหมดในบัญชี  จึงต้องนำมาประเมินเปรียบเทียบประวัติของ ลูกหนี้ อายุของลูกหนี้ พิจารณาประวัติเครดิตของลูกหนี้แต่ละรายการ แล้วจึงประเมิน เป็น มูลค่าของลูกหนี้ ทั้งหมดได้ โดยหลักการประเมินก็จะแบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็นตามกลุ่มอายุของลูกหนี้ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในอายุของการเรียกเก็บตามข้อตกลง และ กลุ่มที่เกินอายุข้อตกลง ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะมีการประเมินอย่างละเอียดในโอกาสของความเป็นหนี้เรียกเก็บได้ หรือหนี้สงสัยจะสูญ และการที่เป็นหนี้สงสัยจะสูญก็ยังต้องประเมินต่อไปว่า ค่าดำเนินการในการติดตามหนี้จะมีมากน้อยคุ้มค่าดำเนินการหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป สุดท้ายจึงจะได้มูลค่าบัญชีลูกหนี้การค้า ณ ปัจจุบันขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาโปรแกรมซอฟท์แวร์

ประเมินราคาโปรแกรมซอฟท์แวร์

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »

ประเมินราคาสิทธิเรียกร้อง

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา

ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคานวัตกรรมเทคโนโลยี

ประเมินราคานวัตกรรมเทคโนโลยี

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »

ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ หมายถึงสัญลักษณ์ โลโก้ หรือเครื่องหมายที่ใช้เรียกชื่อสินค้าโดยอาจจะเรียกในชื่อต่างๆ กันไปว่าตราสินค้า ตรายี่ห้อ แบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้า ในทางธุรกิจแบรนด์มีความหมายมากกว่าการเป็นตรา โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้า และบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของเท่านั้น จะเห็นได้ว่าแบรนด์นั้นมีมูลค่าที่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ มีงานศึกษาและวิจัยมูลค่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นประจำทุกปี เช่น กลุ่มบริษัท Interbrand ได้เปิดเผยข้อมูลการศึกษาแบรนด์ประจำปี 2018 โดย 4 อันดับแรกของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ Apple, Google, Amazon และ Microsoft แบรนด์จึงเป็นทรัพย์สินที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของกิจการ เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มีสิทธิ์ทางกฎหมาย มีการพัฒนาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง และแบรนด์ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการวางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน องค์กรทางธุรกิจต้องมีการบริหารแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงทำให้เกิดแนวความคิดการประมาณมูลค่าของแบรนด์ การวัด

อ่านเพิ่มเติม »
Top