บริการผู้ช่วยสอบทานเฉพาะราย

การจัดทำแผนธุรกิจ

บริการสำหรับกลุ่มองค์กรพิเศษ ที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ ให้กับสมาชิกภายในองค์กร เช่น สหกรณ์ ไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง เราอาจจะเรียกรวมกันว่า Non-Bank กลุ่มนี้จะมีโอกาสรับหลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคาร อยู่บ้างเป็นครั้งคราว ไม่บ่อยนัก แต่เมื่อรับแล้วบางครั้งก็เป็นความเสี่ยง ขององค์กร รวมไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ด้วยเจตนาดี ของการให้บริการสมาชิก ตามหลักการอ้างอิงจากราคาประเมินราชการ โดยให้สมาชิกไปขอรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินมาแสดง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังมีอยู่อีกหลายข้อ อาทิเช่น

  • ราคาประเมินที่ดินของราชการไม่ได้เจาะจงเป็นรายแปลงและไม่ได้ตรวจสอบตามสภาพ ณ เวลา ปัจจุบัน คลาดเคลื่อน มีโอกาสทั้งต่ำกว่า และสูงกว่าราคาตลาด
  • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของราชการไม่ได้ระบุถึงว่า บนที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้าง เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ตามความเป็นจริงเมื่อที่ดินมีอาคารแล้ว ราคาที่ดินก็อาจจะ มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตามภาระเหนือพื้นดินที่มีอยู่ก็ได้
  • ทางเข้าออกอาจเป็นที่ดินตาบอดหรือสงวนสิทธิ์
  • ตามสภาพความเป็นจริง ที่ดินอาจจะมี ภาระ อย่างอื่น ตามสภาพ ของความเป็นจริงนั้น เช่น ภาระจำยอม การครอบครอง การอยู่อาศัย การใช้งาน การบุกรุก การเช่า และในอีกหลายๆเรื่อง ที่จะทำให้ ราคาที่ดินไม่ เป็นไปตามราคาราชการนั้นก็ได้

จากที่กล่าวมา ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของ Non Bank ในการรับหลักประกันสินเชื่อจากราคาประเมินราชการ ทั้งในระดับองค์กร และระดับของ พนักงานเจ้าหน้าที่ PROSPEC จึงขอเสนอแนวทางใน ให้บริการบรรเทาความเสี่ยง ให้ลดน้อยลงสำหรับ องค์กรที่ยังต้องใช้วิธีการปล่อยสินเชื่อ โดยอ้างอิง ราคาประเมินราชการเฉพาะที่ดิน โดยมีแนวทางให้บริการเสริมกับกลุ่ม NON-Bank ดังนี้

  • บริการสอบทานราคาตลาดของที่ดินอย่างเดียว ด้วยจุดแข็งของโปรสเปคในระดับข้อมูล BIG-data ที่มีจำนวนมาก เราสามารถ ให้ความเห็น ตามหลักการของราคาตลาดซื้อขาย เปรียบเทียบสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาราชการ ได้เป็นอย่างดี
  • บริการสอบทานราคาตลาด ที่ดินพร้อมอาคาร หากมีข้อมูลของอาคารที่เพียงพอโดยเฉพาะ หลักประกันที่อยู่ใน โครงการจัดสรร ก็สามารถสอบทานได้อย่างมีระดับความเชื่อมั่นสูง
  • บริการตรวจสอบสภาพกายภาพของหลักประกัน จากข้อมูลในสำนักงานโดยนักประเมินผู้มีประสพการณ์แปลงค่า จากภาพถ่ายทางอากาศ จะตั้งข้อสังเกตุถึงสภาพหลักประกันที่อาจมีความด้อยค่า จาก ความเป็นหลุมบ่อ การมีอาคารอยู่ในที่ดินหรือรุกล้ำ แนวสายไฟฟ้าพาดผ่าน อยู่ในรัศมีการเวนคืน อยู่ในเขตป่า เป็นต้นก็สามารถให้ความเห็นได้
  • บริการให้ความเห็นในเรื่องของที่ดินมีทางเข้าออกไม่ใช่ที่ดินตาบอด โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านประเมินราคาโดยเฉพาะ
  • การให้ความเห็นความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานประเมินที่อาจมีผู้ประเมินภายในหรือภายนอกองค์กรได้ทำไว้แล้ว เราก็มีผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่จะสอบทานรายงานให้ได้
  • บริการข้อมูลเฉพาะรายการ เช่น ข้อมูลตลาดซื้อขาย ข้อมูลทางกฎหมาย เป็นเฉพาะรายการทรัพย์สินที่ประเมินนั้นๆ ก็สามารถทำได้

และนี่คือตัวอย่างของการให้บริการ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ในหลากหลาย ช่องทางที่จะให้ผู้บริหารองค์กรได้เลือกใน การให้บริการที่มีต้นทุนต่ำ ผู้ปฏิบัติก็ไม่เอาตัวเข้าเสี่ยงมาก แต่ให้ประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร Non-Bank จึงเป็น อีกหนึ่งทางเลือก ของผู้ปฏิบัติงานที่จะนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!