รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทห้องชุด

รายงานประเมินราคา

ใช้กับทรัพย์สินประเภทห้องชุดหน่วยย่อยในอาคารคอนโดมิเนี่ยม เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย

หนังสือนำแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รับรองโดยผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท)

1.วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.1 การมอบหมายงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.3 วันที่สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.4 ลักษณะทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า

2.ที่ตั้งทรัพย์สิน
2.1 ที่ตั้งทรัพย์สิน
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน
2.3 สิทธิการเข้าออกตามกฎหมาย
2.4 ลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม

3.เอกสารสิทธิ์ห้องชุด
3.1 เอกสารสิทธิ์ห้องชุด
3.2 ราคาประเมินราชการของห้องชุด

4.ลักษณะทั่วไปของอาคารชุด
4.1 สภาพโดยทั่วไปของอาคารชุด
4.2 รายการสำรวจอาคารชุด
4.3 รายละเอียดห้องชุดที่ประเมินมูลค่า

5.ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ
5.1 การเวนคืน
5.2 การถูกรอนสิทธิ์
5.3 ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5.4 โครงการพัฒนาของรัฐ (ถ้ามี)

6.การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
6.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน
6.2 การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด
6.3 ความเห็นและข้อสังเกตพิเศษ (ถ้ามี)

7.การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
7.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
7.2 เงื่อนไขและข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
7.3 สมมติฐานพิเศษ/เพิ่มเติม
7.4 วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เลือกใช้
7.5 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน

ภาคผนวก แนบท้ายรายงานประกอบด้วย

ก. วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ค. เงื่อนไขและข้อจำกัดทั่วไป ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ง. แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สิน
จ. ผังชั้นที่ตั้งห้องชุด
ฉ. ผังแปลนพื้นห้องชุด
ช. ภาพถ่ายทรัพย์สิน
ซ. สำเนาเอกสารสิทธิ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!