บริการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริการประเมินราคาทรัพย์สินหรือประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามมาตรฐานการประเมินราคาตามวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและ Non Bank โดยมีขอบเขตเนื้องานที่สำคัญผู้ประเมินจะรับรองให้ในรายงาน มีดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์สำนักงานที่ดิน  เพื่อทราบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ฉบับผู้ถือและฉบับต้นขั้วที่สำนักงานที่ดินมีความถูกต้องตรงกัน

2. ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน  เพื่อทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินมีความถูกต้องรับรองได้หรือไม่ตลอดจนอาคารในที่ดินสร้างอยู่ในขอบเขตของที่ดินแปลงหลักประกันไม่มีสวนรุกล้ำคร่อม หรือผิดแปลง

3.ตรวจสอบภาระผูกพันและการรอนสิทธิ์   โดยการตรวจสอบจาก
3.1 สาระบบสำนักงานที่ดิน เช่น ภาระจำยอม  ภาระเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน  เป็นต้น
3.2 การตรวจสอบตามสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  เช่น ที่ดินถูกใช้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงใน  การครอบครองโดยการบุกรุก  เป็นต้น

4.ตรวจสอบสิทธิการใช้ทางเข้าออก   ตรวจสอบทางเข้าออกที่ดินเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ทางด้านกฎหมาย เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ทางภายในโครงการจัดสรร หรือทางส่วนบุคคลที่ได้รับการจดภาระจำยอมแล้วหรือจะต้องเสนอให้มีการจดภาระจำยอมเพิ่มเติม เป็นต้น

5.ตรวจสอบสภาพอาคารหลักประกัน  ได้แก่ การรับรองประเภทอาคารโครงสร้างอาคารจำนวนชั้นจำนวนห้อง จำนวนเนื้อที่รวม  อายุอาคาร บ้านเลขที่ตามป้ายที่ติดไว้ในสถานที่

6.รายงานกรรมสิทธิ์อาคาร  ลำดับแรกจะทำการสัมภาษณ์ลูกค้า ในการได้มาซึ่งอาคาร เป็นหลัก แล้วจึงขอตรวจสอบตามเอกสารของลูกค้าตามประเภทการได้มา เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย  สัญญาขาย สัญญาให้ หรือใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีเอกสารยืนยันการได้มา ก็จะอ้างอิงตามคำรับรองของลูกค้า

7.ราคาประเมินอาคาร  จะทำการรับรองราคาประเมินอาคารตามสภาพวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ (RCN)หักด้วยค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงตามจำนวนปีของอายุอาคาร เหลือเป็นราคาต้นทุนทดแทนใหม่คงเหลือสุทธิ (DRC)

8.ข้อมูลตลาด   ในรายงานประเมินจะระบุข้อมูลเปรียบเทียบตลาด 1 ชุดข้อมูลซึ่งมีประมาณ 3-4 ข้อมูล แล้วแต่เกณฑ์การสรุปราคา  กรณีที่ทรัพย์หลักประกันสรุปราคาโดยวิธีต้นทุนข้อมูลเปรียบเทียบตลาดจะเป็นชุดข้อมูลของที่ดินเปล่า  ในขณะที่ถ้าสรุปโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ก็จะนำเสนอชุดข้อมูลเป็นข้อมูลเสนอขายที่ดินพร้อมอาคาร

9.การสรุปราคาประเมิน  ราคาที่ประเมินให้จะแสดงที่มาของวิธีการประเมินราคาอย่างน้อย 2 วิธีตามมาตรฐานวิชาชีพทั่วไป  ยกเว้นถ้าต้องสรุปด้วยวิธีต้นทุนจำเป็นต้องแสดงวิธีต้นทุนวิธีเดียว

10.การรับรองรายงานประเมิน   จะมีการรับรองรายงานประเมินและราคาประเมินโดยผู้ประเมินหลักตามลำดับชั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมวิชาชีพทั้งสองสมาคม ใน 3 ลำดับชั้นเช่น ทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยรายย่อยไม่เกิน 20 ลบ.รับรองโดยประเมินหลักชั้นวิสามัญ  โรงงานหรืออพาร์ทเม้นท์ใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมไม่เกิน 300 ลบ.รับรองโดยผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ นอกเหนือจากนี้รับรองโดยผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เป็นต้น  ในการรับรองรายงานทุกครั้งจะมีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบพร้อมประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ

หมายเหตุค่าเดินทาง  : อัตราค่าบริการตามตารางจะให้บริการเป็นราคาปกติในเขตรัศมี 30 กิโลเมตร จากจุดบริการตามที่ตั้งสาขาของโปรสเปค  ณจุดที่ใกล้ที่สุดกับที่ตั้งหลักประกันของลูกค้าโดยใช้การคำนวณระยะทางจากแผนที่ google จากจุดบริการไปยังตำบลที่ตั้งทรัพย์สินแล้วนำระยะทางเป็นกิโลเมตร คำนวณไปกลับ  หักด้วยระยะทาง 30 กิโลเมตรไปกลับเช่นกัน เมื่อได้ระยะทางสุทธิแล้ว  คูณด้วยอัตราค่าเดินทางกิโลเมตรละ   6 บาท  

ตัวอย่างเช่น   ระยะทางคำนวณได้จาก google map  จากจุดบริการโปรสเปค ไปถึงตำบลที่ตั้งทรัพย์สิน คิดเป็น  150 กิโลเมตร  ไปกลับเท่ากับ 300 กิโลเมตร  กิโลเมตรหักลบระยะบริการฟรี 30 กิโลเมตร ไปกลับเท่ากับ 60 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นค่าเดินทางจะเท่ากับ 300 ลบด้วย 60  = 240  กม คูณด้วย กม. ละ 6 บาท ฉะนั้นจึงเป็นค่าเดินทาง 1,440 บาท บวกเพิ่มเข้าไปในค่าบริการ

สมัครสมาชิก
ใช้บริการแบบประจำ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!