ประเมินมูลค่ากิจการ

ประเมินมูลค่ากิจการ

โดยผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิในความเห็นชอบ กลต. เมื่อกิจการภายใต้การดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือบริษัท มีมูลค่าของธุรกิจ มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา หรือ ความแตกต่างในตัว Asset ที่องค์กรนั้นถืออยู่ ซึ่งก็มีมากน้อยไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เป็นตัวชี้วัดในมูลค่าของกิจการ บางที ในบางองค์กรอาจมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนมีมูลค่าสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากก็ได้ ดังนั้นมูลค่ากิจการ จึงเทียบเคียงกันได้ยาก อย่างไรก็ตาม กิจการที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจจะมีค่ามาตรฐานในการเทียบเคียงได้ในบางเรื่อง

การประเมินราคากิจการ จึงมีความนิยมในการใช้วิธีการประเมินราคาได้ 2 ทางหลักๆอันได้แก่

อย่างแรกคือการปรับโครงสร้างต้นทุนทางบัญชี จะพิจารณาจากฐานทรัพย์สินตามบันทึกบัญชี (Asset Base) ที่องค์กรนั้นถืออยู่ ซึ่งก็ได้แก่ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ทางด้านทรัพย์สินมีตัวตนก็ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ สินค้าคงคลังเป็นต้น รวมทั้งการปรับค่าสถานะเงินสด ในส่วนของ ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน อาทิเช่นตรายี่ห้อสินค้า สัมปทาน สิทธิบัตร License Software สิทธิเรียกร้องต่างๆ ค่าความนิยมหรือ Goodwill เป็นต้น เมื่อได้ทรัพย์สิน ตามรายการครบถ้วนแล้วก็จะประเมินราคาตามสภาพปัจจุบัน เมื่อรวม สถานะของทรัพย์สิน ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนำมารวมกันบวกกับค่าสถานะเงินสดปัจจุบัน ก็จะเป็นมูลค่ากิจการ ที่อ้างอิงได้

ลำดับต่อมาคือการประเมินโดยวิธีรายได้ ของกิจการ(Income Base) โดยการอ้างอิงถึง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกิจการย้อนหลังไป วิเคราะห์ร่วมกับ ธุรกิจคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปรับแก้ปัจจัยบางตัวที่สำคัญ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และสถานะส่วนแบ่งทางตลาด วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ ก็จะสามารถ โปรเจคชั่น Cash Flow ที่จะเป็นผลดำเนินงานต่อไปในอนาคต ก็จะสามารถหามูลค่าปัจจุบันของมูลค่ากิจการโดยวิธีรายได้ ออกมาเปรียบเทียบกับวิธีต้นทุน ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงที่จะขอเพิ่มเติมเป็นบางรายการ
การสอบทานมูลค่ากิจการที่ประเมิน ก็อาจใช้ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธุรกิจคู่แข่ง ในตลาด และอุตสาหกรรม เดียวกัน หรือเทียบเคียงจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในค่า P/E P/B เป็นต้น มาเป็นตัวสอบทานมูลค่าได้

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!