ประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า

ประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า

บัญชีลูกค้ากับบัญชีลูกหนี้การค้ามีความหมายแตกต่างกัน ในที่นี้เราจะพูดถึงบัญชีลูกค้าหมายถึงลูกค้าผู้ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ขององค์กร บริษัทที่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมมีฐานลูกค้าอยู่ในมือของตนเองจำนวนมาก จะเป็นที่หมายปองของผู้ร่วมทุนอยากจะเข้ามาร่วมทุนด้วยเหตุที่จะเป็นช่องทางลัดในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยเหตุผลของการประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่อทราบมูลค่าบัญชีลูกค้าในการเจรจาทางธุรกิจ ก่อนการตกลงซื้อขาย เพื่อให้เห็นมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนขององค์กรที่น่าจะมีมูลค่าสูงกว่าทรัพย์สินที่มีตัวตน และประการที่สอง คือการเตรียมการบันทึกเป็น Assets อีกตัวหนึ่ง หลังมีการเข้าซื้อเรียบร้อยแล้ว กรณีนี้ควรแจ้งให้ผู้ทำบัญชีได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อรับในหลักการก่อน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินราคาบัญชีลูกค้า ในลำดับแรก ผู้ประเมินจะทำการจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการประจำ  กลุ่มผู้ใช้บริการไม่ประจำแต่มีอัตราการใช้ซ้ำสามารถยืนยันได้แน่นอน และกลุ่มผู้ใช้บริการแบบครั้งเดียวซึ่งมีโอกาสหันกลับมาใช้อีก ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มลูกค้าก็อาจจะปรับได้ตามพฤติกรรมองค์กร  การประยุกต์ใช้วิธีประเมินราคา ใน 2 วิธี

 

หลักการประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า โดยวิธีต้นทุน (Cost Approach) มองในแง่ของต้นทุนในการใส่เม็ดเงินลงไปเพื่อให้ได้ลูกค้าที่จำแนกเป็นกลุ่มนั้นขึ้นมาได้ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ การเอนเตอร์เทนในรูปแบบต่างๆ การสร้างความเชื่อมั่น เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อคำนวณรวมกันก็จะเป็นมูลค่าฐานบัญชีลูกค้า จากวิธีต้นทุน

 

หลักการประเมินราคาฐานบัญชีลูกค้า โดยวิธีรายได้ (Income Approach) มองในแง่ของการสร้างรายได้ในลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากยอดขาย และอัตราการทำกำไรจากลูกค้าในแต่ละรายย่อมมีความไม่เท่ากัน แล้วทำการโปรเจคชั่นความเป็นไปได้ในการที่ลูกค้าจะใช้บริการซึ่งอาจเป็นไปตามสัญญาที่มี หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็จะได้มูลค่าบัญชีลูกค้าจากวิธีรายได้

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!