ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา

ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิ มีอยู่แล้ว สิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของตนเอง ด้วยการไปจดทะเบียนสิทธิ เพื่อสงวนลิขสิทธิ์ ในลักษณะของ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังของวงจรรวม คุ้มครองพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิเหล่านี้เป็นทรัพย์สิน ในรูปแบบของทรัพย์สินไม่มีตัวตน

ในการประเมินราคา ก็จะพิจารณาดูจาก สถานะของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนใด เช่นจดทะเบียนแล้วหรือยังหรือยังเป็น รูปแบบของการศึกษา หรืออาจจะมีการดำเนินกิจการร่วมทุนไปแล้วบางส่วน ภายใต้แผนธุรกิจที่มีการจัดทำขึ้นก่อนเพื่อเป็นแนวทางยึดถืออ้างอิงแนวความคิดสมมติฐาน ในการประเมินราคาก็จะดูศักยภาพของความสามารถในการสร้างรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วิธีการสร้างรายได้ เช่นให้เช่าสิทธิ์ ร่วมดำเนินการ หรือแบ่ง%ยอดขายหรือกำไร เป็นต้น โดยอาจมีการศึกษา โดยการทำวิจัย บางส่วนเพื่อสนับสนุน ข้อมูล เป็นข้อมูลตลาด ให้มีความน่าเชื่อถือ สำหรับ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยัง ไม่มี Track Record อยู่ในสถานะที่กำลังจะนำเข้าสู่ตลาด ก็จะไปสัมพันธ์กับการประเมินราคาเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือการประเมินราคา startup

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!