ประเมินราคาบัญชีลูกหนี้การค้า

ประเมินราคาบัญชีลูกหนี้การค้า

บัญชีลูกหนี้การค้ากับฐานบัญชีลูกค้ามีความหมายแตกต่างกัน ในที่นี้เราพูดถึงบัญชีลูกหนี้การค้าหมายถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทที่ได้ทำการส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้วโดยมีหลักฐานของการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จึงเกิดบัญชีลูกหนี้ขึ้นนับแต่นั้น ถือเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกิจการ เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ที่องค์กรต้องการทราบ มูลค่าของลูกหนี้ ทั้งหมดในบัญชี  จึงต้องนำมาประเมินเปรียบเทียบประวัติของ ลูกหนี้ อายุของลูกหนี้ พิจารณาประวัติเครดิตของลูกหนี้แต่ละรายการ แล้วจึงประเมิน เป็น มูลค่าของลูกหนี้ ทั้งหมดได้ โดยหลักการประเมินก็จะแบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็นตามกลุ่มอายุของลูกหนี้ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในอายุของการเรียกเก็บตามข้อตกลง และ กลุ่มที่เกินอายุข้อตกลง ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะมีการประเมินอย่างละเอียดในโอกาสของความเป็นหนี้เรียกเก็บได้ หรือหนี้สงสัยจะสูญ และการที่เป็นหนี้สงสัยจะสูญก็ยังต้องประเมินต่อไปว่า ค่าดำเนินการในการติดตามหนี้จะมีมากน้อยคุ้มค่าดำเนินการหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป สุดท้ายจึงจะได้มูลค่าบัญชีลูกหนี้การค้า ณ ปัจจุบันขององค์กร

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!