รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า

รายงานประเมินราคา

ใช้กับทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่า เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย

หนังสือนำแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัท)

1. วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

1.1 การมอบหมายงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.3 วันที่สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.4 ลักษณะทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า

2.ที่ตั้งทรัพย์สิน

2.1 ที่ตั้งทรัพย์สิน
2.2 พิกัดที่ตั้ง
2.3 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน
2.4 สิทธิการเข้าออกตามกฎหมาย
2.5 ตรวจแนวเขต สปก.เขตป่า เขตอุทยาน(ถ้ามี)
2.6 ลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม

3.รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

3.1 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
3.2 ราคาที่ดินตามราคาประเมินราชการ
3.3 รายการสำรวจที่ดิน
3.4 ลักษณะเฉพาะของที่ดิน
3.5 ระบบสาธารณูปโภค

4.ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ

4.1 ข้อกำหนดผังเมือง
4.2 กฎหมายการควบคุมอาคาร
4.3 การเวนคืน
4.4 การถูกรอนสิทธิ์
4.5 ข้อกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบ
4.6 โครงการพัฒนาของรัฐ (ถ้ามี)

5.การวิเคราะห์ทรัพย์สิน

5.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน
5.2 การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด
5.3 ความเห็นและข้อสังเกตพิเศษ (ถ้ามี)

6.การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

6.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
6.2 เงื่อนไขและข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
6.3 สมมติฐานพิเศษ/เพิ่มเติม
6.4 วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เลือกใช้
6.5 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน

ภาคผนวก แนบท้ายรายงานประกอบด้วย

ก. วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ค. เงื่อนไขและข้อจำกัดทั่วไป ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ง. แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สิน
จ. ผังรูปแปลงที่ดิน
ฉ. ภาพถ่ายทรัพย์สิน
ช. สำเนาเอกสารสิทธิ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!