รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร

รายงานประเมินราคา

ใช้กับทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย
หนังสือนำแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รับรองโดยผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท)

1.วัตถุประสงค์และที่ตั้งเครื่องจักร
2.รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์
3.การประเมินมูลค่าเครื่องจักร

ภาคผนวก แนบท้ายรายงานประกอบด้วย
ก. วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ค. เงื่อนไขและข้อจำกัดทั่วไป ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ง. แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สิน
จ. ผังที่ตั้งเครื่องจักร
ฉ. ภาพถ่ายทรัพย์สิน
ช. สำเนาหนังสือจดทะเบียนเครื่องจักร

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!