เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสรรหา Recruitment HR Dep.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสรรหา Recruitment HR Dep.

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรในโลกยุคใหม่ New Normal คนส่วนใหญ่มุ่งแต่จะทำงานอิสระ อยู่กับบ้านไม่ยึดติดกับสำนักงาน การปรับรูปแบบของการรับคนเข้าทำงานจึงเปลี่ยนไป โครงสร้างรูปแบบรายได้ก็เปลี่ยนไป เราต้องการผู้มีความเข้าใจโลกใหม่ของการจ้างแรงงานมาร่วมงานกับเรา สามารถตอบสนองความต้องการในสายการผลิตได้อย่างทันเหตุการณ์

คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในสายงานการรับ บุคคลเข้าทำงานมาก่อน มีความเข้าใจในการจัดการบุคลากรประเภท การสร้าง ที่ไม่ใช่ ระบบเงินเดือนประจำแต่เป็นการทำงานภายใต้ความสำเร็จของงาน มีความรู้ในการจัดการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแรงงาน สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพ

เงื่อนไขพิเศษ ยินดีที่จะปรับฐานความรู้ทางด้านประเมินราคาทรัพย์สินโดยเข้าหลักสูตรออนไลน์ เพื่อความรู้ทางด้านที่จะรับบุคคลเข้าทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้จากเงินเดือนประจำ
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!