ประเมินราคาตามประเภททรัพย์

ประเมินราคาทรัพย์สิน ตามแต่ละประเภททรัพย์สินมีความแตกต่างกันไปตาม characteristics เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท พิจารณาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ตามกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน ตามทำเลที่ตั้ง ความมีตัวตนจับต้องได้ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (Residential) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) กลุ่มพาณิชยกรรม (Commercial) กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (Hospitality) กลุ่มสุขภาพ (Health Care) กลุ่มสำนักงาน (Office Space) กลุ่มเกษตรกรรม (Urban and Agricultural) กลุ่มงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery) ทรัพย์สินในกิจการ (Book Assets) นอกจากนี้เรายังพิจารณาไปถึงทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ประเมินได้ อาทิ เครื่องหมายการค้า(Trademark) ตรายี่ห้อสินค้า (Brand) ลิขสิทธิ์ (Patent) สัมปทาน (Concession) โปรแกรมซอฟท์แวร์ (Software Program) บัญชีลูกค้า (Customer List) สิทธิเรียกร้อง (Right of Claim) สิทธิการเช่า (Leasehold) เป็นต้น

Our MENTIONS

ประเมินราคาฟาร์มและปศุสัตว์

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาโรงพยาบาล

ประเมินราคาโรงพยาบาล

ประเมินราคาโรงพยาบาล การประเมินราคาโรงพยาบาล นั้นมีความคาบเกี่ยวกัน ระหว่างการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กับ การประเมินราคากิจการโรงพยาบาล ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ลูกค้า ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจในจุดนี้ก่อน แน่นอนว่าการประเมินราคาเฉพาะบางรายการทรัพย์สิน ย่อมมีส่วนต่างของมูลค่ารวมของทั้งกิจการโรงพยาบาลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะโรงพยาบาลดูเหมือนว่าจะมีค่าความนิยมจากความเชี่ยวชาญของบุคลลากรทางกาแพทย์อยู่มากทีเดียว  วิธีการประเมินราคาโรงพยาบาล จะพิจารณาจากวิธีคำนวณรายได้ โดยมีตัวแปรที่สำคัญได้แก่ จำนวนห้อง จำนวนเตียง ของ IPD และ OPD อัตราการครองเตียง สถิติผู้ป่วย อัตราเฉลี่ยของวันเข้าใช้บริการ อัตราค่าห้องพัก ห้องเดียว ห้องรวม และในฝั่งของค่าใช้จ่ายก็จะพิจารณาถึง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าเงินเดือนของบุคลากร ค่าบำรุงรักษา ต้นทุนค่ายา ต้นทุนค่าบริการ เป็นต้น สำหรับเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ ประกอบการทำงานได้แก่ ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง ซึ่งอาจจะประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาระบบสาธารณูปโภค

ประเมินราคาระบบสาธารณูปโภค

ประเมินราคาระบบสาธารณูปโภค การประเมินราคาระบบ Infrastructure นั้นมีมากมายหลายประเภท เช่น ระบบบริการชุมชนในชุมชนใหญ่ๆเช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบบริการน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะของเสีย ระบบบริการไฟฟ้า ระบบขนส่งทางราง ระบบทางด่วนทางหลวงพิเศษ ระบบขนส่งทางท่อ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งทางเรือ ระบบขนส่งทางอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเรือ สนามบิน เป็นต้น ในการ ประเมินราคาก็จะพิจารณาในด้านของต้นทุนค่าก่อสร้าง รวมกับค่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ ระบบสาธารณูปโภคนั้น ซึ่งอาจจะได้มาในรูปแบบของกรรมสิทธิสมบูรณ์หรือสิทธิการเช่าก็ตาม และในอีกด้านหนึ่งก็จะพิจารณาในเรื่องศักยภาพของการสร้างรายได้ จากการให้บริการสาธารณูปโภคนั้น ที่หัก รายจ่ายค่าดำเนินการไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาภูมิสถาปัตย์

ประเมินราคาภูมิสถาปัตย์

ประเมินราคาภูมิสถาปัตย์ การประเมินราคา ส่วนปรับปรุงพัฒนาที่เป็น งานภูมิสถาปัตย์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งาน Hardscape คืองานที่เป็นส่วนโครงสร้างวัตถุที่สร้างขึ้นมา และงาน Softscape คืองานสวนและต้นไม้พืชพันธุ์ ที่จะไปเกี่ยวพันกับ งานประเมินราคาต้นไม้อีกทางหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึง สภาพของงานเมือประเมินราคา ก็จะแบ่งได้เป็น 2 สถานะคือ สถานะ ของงานภูมิสถาปัตย์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินก็จะทำการตรวจสอบ ในส่วนของ การพัฒนา งานภูมิสถาปัตย์ที่ เกิดขึ้นอยู่บนที่ดิน ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าไม่ใช่ที่ดินที่เกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติ ซึ่งอาจจะต้องใช้เอกสารยืนยัน ในการออกแบบก่อสร้าง แสดงถึงลักษณะของที่ดินเดิม และส่วนที่เป็นความตั้งใจทำของผู้ออกแบบเช่นการ cut and fill ให้เกิดความสวยงามของที่ดิน เช่นพื้นที่ดินในสนามกอล์ฟ อีกกรณีหนึ่งก็คือการประเมินราคาตามแบบแปลน เพื่อทราบค่าปรับปรุงพัฒนาที่จะเป็นงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ ในการนี้ลูกค้า จะต้องมีรายละเอียดของแบบแปลนส่วน ที่เป็นงานก่อสร้าง Hardscape รายการประกอบแบบที่มีสเปคของวัสดุ ขนาดจำนวนต้นไม้ พันธุ์ไม้ สามารถเทียบเคียงในตลาดได้ พร้อมด้วยรายการถอดแบบวัสดุห

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาโรงงาน

ประเมินราคาโรงงาน

ระบบพิเศษที่กล่าวถึงนี้อาจมองไปถึง ระบบพิเศษที่ได้รับการติดตั้งในอาคาร เฉพาะทางเช่นโรงละครที่มีการติดตั้งฉาก แสงสีเสียง อัตโนมัติ ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาระบบพิเศษ

ประเมินราคาระบบพิเศษ

ระบบพิเศษที่กล่าวถึงนี้อาจมองไปถึง ระบบพิเศษที่ได้รับการติดตั้งในอาคาร เฉพาะทางเช่นโรงละครที่มีการติดตั้งฉาก แสงสีเสียง อัตโนมัติ ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาค่าลงทุนตามแบบแปลน

ประเมินราคาค่าลงทุนตามแบบแปลน

คือการประเมินราคาค่าพัฒนาก่อสร้างตามแบบแปลน ที่กำลังจะมีการก่อสร้าง การประเมินราคาจากแบบแปลนในฐานะของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินนั้น มีความแตกต่างจากคำว่าประมาณราคาค่าก่อสร้าง ในเชิงวิศวกรรม…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง

ประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง

โอกาสที่จะมีการใช้บริการประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง คงจะมีได้ใน 2 เหตุการณ์ คือ กรณีที่ 1 เมื่อจะมีการปรับปรุงบัญชี จะเป็น ส่วนปรับปรุงที่ได้มีการทำและใช้งานไปแล้ว เช่นในพื้นที่เ…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน

ประเมินราคาสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน

การประเมินราคาสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน มีเหตุการณ์ที่จะประเมินราคาสถานีบริการแบบยกแบรนด์ทั่วประเทศตามวัตถุประสงค์ Take over อยู่บ่อยครั้ง เเต่ถ้ามองในแง่ของ Individual ปัจจุ…

อ่านเพิ่มเติม »
Top