ขั้นตอนการใช้บริการขอทราบราคาประเมินเบื้องต้นเป็นอย่างไร

ขั้นตอนการใช้บริการขอทราบราคาประเมินเบื้องต้นเป็นอย่างไร

ลูกค้าเตรียมข้อมูลส่งให้แก่ผู้ประเมินพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดโฉนดที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน เลขที่โฉนด จำนวนโฉนด เนื้อที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน จำนวนหลัง ขนาดเนื้อที่อาคาร ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น

  • 1.ผู้ประเมินแจ้งผลให้ทราบในความพร้อมของข้อมูลตลาดในบริเวณนั้นที่จะสามารถให้บริการประเมินราคาเบื้องต้นได้หรือไม่ ขอบเขตการให้บริการ แล้วจึงให้ลูกค้าชำระค่าบริการ
  • 2.ลูกค้ากรอกข้อมูลทรัพย์สินตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมส่งเอกสารแนบได้แก่ สำเนาโฉนด ภาพถ่ายทรัพย์สินภายในภายนอก และเอกสารอื่นถ้ามีหรือตามที่ผู้ประเมินขอเพิ่มเติม
  • 3.ผู้ประเมินอาจขอสัมภาษณ์ข้อมูลทรัพย์สินจากลูกค้าเพิ่มเติมในระหว่างการทำรายงานประเมินถ้าหากมีข้อสงสัย
  • 4.ผู้ประเมินสรุปราคาทรัพย์สินเป็นแบบหนังสือรับรองของบริษัทส่งให้ลูกค้าไปใช้งานภายในกิจการของตนในเบื้องต้นต่อไป
  • 5.เมื่อลูกค้านำราคาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วต้องการเล่มรายงานไปใช้ในขั้นทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจึงติดต่อขอออกเล่มรายงานประเมินฉบับเต็มหรือเรียกว่า Full Report ซึ่งในชั้นนี้ผู้ประเมินจะทำการสำรวจทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบข้อมูลที่หน้างานที่แตกต่างจากที่ได้รับแจ้งก็อาจจะทำให้ราคาที่สรุปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะยึดถือเอาการสรุปราคาราคาครั้งนี้เป็นที่สุด

 

ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาคำถามทั้งหมด

Top