ในเล่มรายงานประเมินมีเนื้อหาอะไรบ้าง

ในเล่มรายงานประเมินมีเนื้อหาอะไรบ้าง

ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคาร ตามมาตรฐานจะประกอบด้วย

 • 1.รายละเอียดเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน
 • 2.รายละเอียดสภาพที่ดินและอาคาร
 • 3.รายการประเมินราคาอาคาร เนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร
 • 4.ข้อมูลเปรียบเทียบตลาด ที่ใช้ประกอบการประเมินราคา
 • 5.วิธีการวิเคราะห์ราคา ประเมินทรัพย์สิน
 • 6.สมมติฐานการประเมินราคา ความเห็น ของผู้ประเมิน และเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ
 • 7.หนังสือสรุปราคาตลาด ที่ประเมินให้ โดยการลงชื่อรับรอง โดย ผู้ประเมินหลักผู้มีผู้ได้รับใบอนุญาต และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามคู่กัน
 • 8.เอกสารประกอบแผนที่ตั้งทรัพย์สิน และที่ตั้งของข้อมูลตลาด
 • 9.เอกสารประกอบเป็นภาพถ่ายทรัพย์สิน
 • 10.เอกสารประกอบ ผังแปลนอาคาร ถ้ามี
 • 11.เอกสารประกอบ สำเนาโฉนด
 • 12.เอกสารอื่นที่ได้รับจากลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
 • 13.เอกสารประกอบอื่น จากสำนักงาน ที่ดิน หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีการตรวจสอบได้เพิ่มเติม

ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาคำถามทั้งหมด

Top