Neuflow ควบคุมระบบงาน

Neuflow

Neuflow ระบบลงทะเบียนการรับงาน เเละควบคุมระบบงาน

หน้าแรก : ลงทะเบียนงานของลูกค้า ของทีมการตลาด
ตรวจสอบ : ทรัพย์สินเบื้องต้น ว่ามีเคยทำให้ระบบไหม
ระบบควบคุมสถานะงาน : แสดงสถานะงานในปัจจุบัน
ระบบจอแดง : แสดงสถานะงานในปัจจุบันเพื่อการบริหารจัดการงานให้เป็นเป็นตามกำหนดเวลารายวัน
ระบบลงแขก : สรุปสถานะงานเพื่อการบริหารจัดการงานให้เป็นเป็นตามกำหนดเวลารายสัปดาห์

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!