บริการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม

บริการเป็นตัวแทน ให้กับผู้ซื้อผู้ขาย หรือผู้จำนองและผู้รับจำนอง เพื่อไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการอื่น เช่น กรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับรถยนต์ ยานพาหนะ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ กรมเจ้าท่าเกี่ยวกับ ยานพาหนะ ทางเรือ เป็นต้น

โดยประเภท นิติกรรม ที่จะมีจำนวน การใช้บริการ บ่อยครั้งก็จะเป็น การจดจำนองและการซื้อขาย ในระดับสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ให้สินเชื่อประเภท Non Bank ตลอดจน บริษัทเอกชนเช่นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับผู้ซื้อ

ขอบเขตการให้บริการเกี่ยวกับ การจดทะเบียน นิติกรรม โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรกคือ การเป็นผู้รับมอบอำนาจ นำเอกสารไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน อย่างเดียว เอกสาร ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้จัดเตรียม

ส่วนที่ 2 คือ การจัดเตรียมเอกสาร ตามแบบฟอร์ม การจดทะเบียนของราชการเช่น หนังสือมอบอำนาจสัญญาขาย สัญญาจำนอง เป็นต้น นำเสนอให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ลงนามอย่างเดียว ซึ่งก็แล้วแต่ตามความสะดวกสบายของ ลูกค้าที่จะเลือกใช้

งานส่วนอื่นก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่จะต้องทำความตกลงกันเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นการจัดการเรื่องค่าธรรมเนียมโอน ที่จะต้องชำระที่หน่วยงานราชการ การยืนยันนิติกรรมเสร็จหรือมีปัญหา ที่จะเป็นเงื่อนไขในการส่งมอบเงินกู้หรือ จ่ายเช็คให้กันและกัน ของคู่นิติกรรม ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจนอยู่แล้วแล้วแต่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการประเมินราคาทรัพย์สินของ prospec อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการสินเชื่อ จะได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ จดทะเบียนนิติกรรม มากขึ้น โดยเฉพาะในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเนื่องจาก เรามีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์หลักประกัน เพียงพอที่จะทำเอกสารชุดนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน อย่างละเอียดอยู่แล้ว ลูกค้าจึงไม่ต้องยุ่งยากในการจัดเอกสาร จึงถือเป็นบริการเสริมให้ลูกค้าพิเศษของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!