ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

สำหรับลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการหรือการก่อสร้างการเบิกจ่ายเงินงวดตามเนื้องาน อ้างอิงจากการประเมินราคาครั้งแรกประเด็นสำคัญของการตรวจเนื้องาน คือ อย่างแรก การยืนยันว่าตัวอาคารอยู่ในที่ดิน หลักประกัน โดยลูกค้าจะส่งมอบ แบบ As Built ของ ที่ตั้งอาคารตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตตรงตามโฉนด อย่างที่สองคือการยืนยันว่า ขนาดอาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และสุดท้ายคือ วัสดุที่ใช้มี รายการใดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการ การเปลี่ยนแปลงของ ราคาหลักประกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประเมินราคาตรวจงวดได้แก่ แบบ as Built แสดงผัง layout อาคาร และรายงานผลของวิศวกรผู้ควบคุมงาน ในเรื่องเนื้องานก่อสร้าง

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!