ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน

ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน

ทรัพย์สินต่างๆที่ได้มีการติดตั้งใช้งานในสายการผลิตหรือบริการนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึง ณ ปัจจุบัน อาจมีความล้าสมัยหรือประสิทธิภาพลดลงไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือให้บริการให้ตรงตาม ความต้องการของตลาดหรือรสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงไลน์การผลิต หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในการให้บริการลูกค้าเสียใหม่ รวมไปถึงการรื้อถอนอาคารแล้วปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัย มีความใหม่เสมอ ในโอกาสนี้การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการขายแยกส่วนมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาให้บริการลูกค้าเพื่อการที่จะกำหนดมูลค่าทรัพย์สินหลังการรื้อถอน หรือการขายแยกส่วนออกไป ในตลาดรับซื้อของเก่าซึ่งยังมีความต้องการอยู่มาก โดยการให้บริการจะดำเนินการเมื่อทรัพย์สินต่างๆยังอยู่ในสถานที่ให้บริการตามที่ตั้งเดิม เพื่อกำหนดดูจำนวนทรัพย์สินที่มีความสามารถในการขายออกไปได้ในลักษณะของกลุ่ม ทรัพย์สินพร้อมใช้งานเป็นอิสระ (Used Machine Value) ทรัพย์สินที่มีการถอดแยกส่วนออกมาเพื่อประกอบใหม่(Value in Exchange) ทรัพย์สินที่เป็นกลุ่มของเศษซาก (Scrap Value) เพื่อกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้รวมไปถึงการกำหนดราคาเพื่อการบันทึกบัญชีเมื่อมีการจำหน่ายจ่ายโอนกันในระหว่างกลุ่มบริษัทย่อย

ยกตัวอย่างเช่นกัน มีความต้องการย้าย Plant และเครื่องจักร ฐานการผลิตจากบริษัทแม่ซึ่งอยู่ประเทศหนึ่งไปให้กับบริษัทลูกซึ่งไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง การให้บริการสถานฟิตเนสออกกำลังกายที่มีความต้องการจะขายโล๊ะทิ้ง อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายชุดเก่าซึ่งมีความล้าสมัยไม่อยู่ในความนิยมของลูกค้าเพื่อที่จะลงทุนเอาเครื่องใหม่มาลงอย่างนี้เป็นต้น

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!