ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์

ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดูจากเหตุความจำเป็นของการนำรายงานไปใช้ในรูปแบบใดนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้รายงานประเมินราคา โดยลูกค้าจะแจ้งให้ผู้ประเมินรับทราบก่อนโดยพิจารณาว่า ลูกค้าผู้ว่าจ้างเป็นใครและจะนำไปทำธุรกรรมกับบุคคลใดซึ่งจะเป็นบุคคลที่สาม โดยจะมีการระบุเอาไว้ในรายงานชัดเจน นอกเสียจากลูกค้าจะใช้เพื่อการพิจารณามูลค่าเป็นการส่วนตัวจึงไม่จำเป็นต้องระบุ เมื่อลูกค้าได้รับเล่มหากเนื้อหารายงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็จะแจ้งให้ผู้ประเมินทำการแก้ไขโดยทันที ในกรณีรายงานไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะหมายความว่าเป็นการประเมินเพื่อทราบมูลค่าใช้เพื่อการส่วนตัวของลูกค้าเท่านั้นไม่ได้ใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม แต่อย่างใด

Our MENTIONS
ประเมินราคาเพื่อการประกันภัย

ประเมินราคาเพื่อการประกันภัย

ประเมินราคาเพื่อการประกันภัย ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำไป ประกันภัย ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง การประเมินราคาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้ในการเป็นทุนประกัน ก็จะเน้นไปที่ ราคาต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New : RCN) ราคาต้นทุนตามสภาพ (Depreciated Replacement Cost : DRC) ซึ่งอาจจะลงลึกไปถึง การประเมินราคา แยกระหว่างโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างที่อยู่บนดินซึ่งจะมีผลต่อ วงเงินประกัน และตามประเภทการใช้งานของอาคาร ที่มีกิจกรรมการใช้งานความเสี่ยงมากหรือน้อย ตลอดจนการรายงานส่วนประกอบของอาคาร ที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ในด้านโครงสร้างความแข็งแรง, วัสดุทนไฟที่ใช้งาน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อทราบเบื้องต้น Pre-Value

ประเมินราคาเพื่อทราบเบื้องต้น Pre-Value

ความต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ ในการเตรียมการที่จะทำธุรกรรม หรือ เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ หาข้อสรุป บางประการภายในกิจการของตนเองนั้น มีอยู่บ่อยครั้ง

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาทรัพย์สินยกพอร์ท (เพื่อการซื้อขาย)

ประเมินราคาทรัพย์สินยกพอร์ท(เพื่อการซื้อขาย)

เมื่อการลงทุนในทรัพย์สินจำนวนมาก หรือการซื้อขายยกพอร์ต ทรัพย์สินลูกหนี้หลายๆราย มีความ ต้องการการแข่งขัน ในเรื่องของเวลาที่ต้องกระชับ รวดเร็วรู้ผลชัดเจนมั่นใจ ได้ การประเมินราคาทร…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา

ประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา

เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินราคาเพื่อนำไป เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา ในหลายรูปแบบของสัญญา เช่นประกันตัวผู้ต้องหา ประกันการเข้าทำงาน ประกันเครดิตการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริการ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประเมินราคาเพื่อการตั้งสำรองหนี้ NPL

เป็นการ ประเมินราคา เพื่อตั้งสำรองหนี้ สำหรับ สถาบันการเงิน ซึ่งต้องพิจารณาดูจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรก ได้แก่ บัญชีลูกหนี้ที่เป็น NPL หรือ Non Performing Loan และอีกส่วนหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน REIT

ประเมินราคาเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน REIT

การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund และการจัดตั้งกองทุน REIT (Real Estate Investment Trust) เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการประเมินราคาตามวัตถุประสงค์สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชี

ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชี

รายการทางบัญชีที่บันทึกเอาไว้ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ตามมาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานสากล (IFRS) ว่าด้วยทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี

ประเมินราคาเพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี

วัตถุการประเมินราคาเพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดราคา แจ้งต่อกรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสียสิทธิ์ในการตั้งราคาทรัพย์สินให้อยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาเพื่อการจำนองขายฝาก

ประเมินราคาเพื่อการจำนองขายฝาก

วัตถุประสงค์ของการประเมินราคานี้ก็คล้ายกับ การประเมินราคาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การจำนองขายฝาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็น กิจกรรมระหว่าง บุคคลกับบุคคล ที่จะใช้ในก…

อ่านเพิ่มเติม »
Top