ประเมินราคาที่ดิน

ประเมินราคาที่ดิน

ประเมินมูลค่าที่ดิน ประเมินราคาที่ดิน ตามหลักเกณฑ์มูลค่าของตลาดการซื้อขาย แตกต่างจากราคาประเมินราชการที่ใช้ในฐานภาษีค่าโอน มีประเด็นของการพิจารณาว่าจะต้องประเมินตามสภาพของการใช้ประโยชน์ที่เป็นอยู่อย่างเดิม (Existing Use) หรือว่าจะประเมินให้เป็นการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่น (Alternative Use) อย่างไรก็ตาม เรามองว่าที่ดินเปล่าถึงแม้ว่าจะมีการใช้ประโยชน์อยู่บ้างแล้วในเชิง เกษตรกรรม หรือมีอาคารกิจกรรมชั่วคราว ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นได้อีก

การประเมินราคาที่ดิน พิจารณาจาก?

หลักสำคัญจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายให้ครอบคลุม โดยเฉพาะข้อกฎหมายผังเมือง ในแง่ของศักยภาพการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าเป็นอาคารบนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้แน่ชัด สำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเมืองที่สามารถพัฒนาได้ จึงมีขอบเขตของการตรวจสอบมากกว่าเขตนอกเมือง ที่ดินมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว 

การประเมินราคาที่ดิน ใช้วิธีประเมินแบบไหน?

เปรียบเทียบข้อมูลตลาดซื้อขายทางตรง เป็นวิธีสรุปราคา และสำหรับที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา ก็จะใช้วิธีคำนวณรายได้โดยการตั้งสมมติฐานการพัฒนาโครงการเป็น วิธี สอบทานมูลค่าอีกวิธีหนึ่ง สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ ประเมินราคาที่ดิน ก็คือเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส 3 นส 3 ก

ดูวิธีการตรวจสอบ ประเมินราคาที่ดิน ง่ายๆด้วยตัวเอง

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!