ประเมินราคาเพื่อการเวณคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ

ประเมินราคาเพื่อการเวณคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ

การประเมินราคาให้กับ หน่วยงานรัฐ หรือ ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพลังงาน ที่ได้สัมปทาน จากหน่วยงานรัฐ เมื่อภาครัฐ จะตัดสัมปทาน บางส่วนเพื่อทำ โครงการร่วมทุน กับภาคเอกชน หรือ ppp ปัจจุบัน ได้มีการ ออกระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ โดยให้เอกชนผู้ได้รับสัมปทาน ได้ไปดำเนินการ เบ็ดเสร็จ ด้วยความคล่องตัว เพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้อง เป็นภาระแก่รัฐ โดยส่วนใหญ่ก็จะผลักภาระค่าเวนคืน ให้เป็นต้นทุนของโครงการนั้นไป ดังนั้น ธุรกิจที่รับสัมปทาน จำเป็นจะต้อง ได้ทำการตรวจสอบ นับตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ จนกระทั่ง ดำเนินการ เวนคืนอย่างจริงจัง

ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการประเมินราคา ค่าชดเชยทดแทน สำหรับโครงการ ของรัฐ องค์กรเอกชน ก็จะเริ่มตั้งแต่ การกำหนดกรอบ ของพื้นที่โครงการ จากแยกประเภทเอกสารสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิ์ บนที่ดินนั้น ให้ได้ ครบ ทุกตารางนิ้ว ซึ่งจะต้องระวังไม่ให้มี ที่ดินแปลงใดหลุดรอดออกไป เนื่องจาก จะทำให้ มีผลต่อการ ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าทำให้ โครงการไม่สามารถเดินต่อไปได้ แม้กระทั่งรายเดียวก็อาจจะเป็น ต้นเหตุของโครงการล่าช้าได้ หลังจากที่ได้มีการประกาศแนวสำรวจ อย่างเป็นทางการแล้ว ต่อมาจึงมีการลงสำรวจพื้นที่ ก็จะทราบถึง รายละเอียดทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินแต่ละแปลงได้แก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ ปศุสัตว์ และโครงสร้างพิเศษที่อาจมี นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะ คิดถึง ลักษณะของการครอบครองและการทรงสิทธิ์อยู่บนพื้นดิน ที่ต้องแยก ประเภทออกมาให้ได้ มิฉะนั้น ก็จะ ติดปัญหา การร้องค้านใน ตอนท้าย ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบ ที่ดิน ให้กับโครงการได้เช่นกัน หลังจากสำรวจแล้วจึง มากำหนดโมเดลของการประเมินราคา ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยหลาย model ตัวอย่างเช่น ประเภทการ เวนคืนสิทธิ์ขาดหรือ รอนสิทธิ์บางส่วน ประเภทกรรมสิทธิ์ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ประโยชน์ ประเภทต้นไม้ ประเภททำเลที่ตั้ง ประเภทการใช้วิธีประเมินสรุปราคา อย่างนี้เป็นต้น

การทำงานประเมินลักษณะนี้ มีข้อแนะนำในการทำงานประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินราคา ระดับผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ซึ่งต้องแม่นในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ ร่วมกับ นักกฎหมาย law firm ที่มีความชำนาญ เกี่ยวกับการเวนคืนภาครัฐ เรียกว่า สามารถจัดทำประชาพิจารณ์ และพร้อมที่จะขึ้นชี้แจงต่อคณะกรรมการอุทธรณ์หรือ เป็นพยานต่อศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!