รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทกิจการ

รายงานประเมินราคา

สารบัญรายงานประเมินราคากิจการ

บทสรุปนำส่ง

กิจการที่ประเมิน

 • ชื่อและทะเบียน
 • กรรมการผู้มีอำนาจ
 • หุ้นในกิจการ
 • ประเภทธุรกิจ

วัตถุประสงค์การประเมิน
สมมติฐานการประเมิน
วิธีการประเมิน
สรุปมูลค่ากิจการ
เงื่อนไขข้อจำกัด(ถ้ามี)
คำรับรองและลงนามโดยผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

1.ลักษณะกิจการ                                                                           

 • ประวัติความเป็นมาของกิจการ
 • รูปแบบการประกอบธุรกิจ
 • ทรัพย์สินของกิจการตามบัญชี
 • โครงสร้างผังองค์กร

2.การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

 • การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
 • โครงสร้างผู้ประกอบการ
 • แนวโน้มเศรษฐกิจแลอุตสาหกรรม

3.ลการดำเนินงานและแผนธุรกิจ

 • ผลการดำเนินงาน
 • แผนธุรกิจ
 • วิเคราะห์ SWOT

4.วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ

 • วิธีมูลค่ากิจการตามบัญชี
 • วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบัญชี
 • วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
 • วิธีเปรียบเทียบตลาด P/E Ratio

5.สรุปผลการประเมินมูลค่ากิจการ

 • ภาคผนวก
 • เงื่อนไขและข้อจำกัดทั่วไป

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!