สาระข่าวประเมินราคา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Our MENTIONS

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT อาเซียน คือ การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้อีกด้วย โดยอาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย การลงทุนของไทยไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 27.8% ของการลงทุนในกลุ่มอาเซียน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม 38.2% สปป.ลาว 23.7% กัมพูชา 21.1% และ เมียนมาร์ 17.0% สำหรับภาคธุรกิจที่เข้าไปลงทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ไทย – มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางการค้า การขนส่งที่สะดวก เหมาะสำหรับการลงทุนด้าน

อ่านเพิ่มเติม »
พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษ มีความรู้ในเรื่องราวเฉพาะเรื่องสูงกว่าบุคคลทั่วไป ที่มิได้ผ่านการฝึกอบรมเช่นว่านั้น และสามารถที่จะทำความเห็นอันแน่นอนแม่นยำหรือใช้เหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการทำความเห็นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี โดยพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อศาล เพื่อประกอบการวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นความรู้พิเศษเฉพาะทาง พยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้ความเห็นซึ่งตนมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น หากศาลได้พิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญศาลประกอบในเนื้อหาของคดีด้วยแล้วก็จะทำให้การพิจารณาความเป็นไปโดยรัดกุม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย . การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญศาลเพื่อสอดคล้องความต้องการใช้งานประเมินราคาตามวัตถุประสงค์การเป็นพยานศาลที่ต้องมีความเกี่ยวพันกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินทางแพ่ง การวางโครงร่างแนวทางและสมมติฐานการประเมินราคาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคดีทางศาล โดยจัดทำเป็นพยานเอกสาร ตลอดจนการขึ้นเป็นพยานด้ว

อ่านเพิ่มเติม »
ซีรีส์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดย InvestMan

ซีรีส์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดย InvestMan

EP1 – คุณสมบัติเบื้องต้นของคนต่างชาติผู้มีสิทธิที่ได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ฯ เพื่อการลงทุน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นกับประเทศไทย หลายธุรกิจจำต้องปิดตัวลง อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบทางลบ รัฐบาลจำต้องทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ InvestMan จึงนำผู้อ่านมาเข้าประเด็น นโยบายการดึงดูดชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้ทำการคลายกฎระเบียบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยหวังว่า จะเป็นการดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติ สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เมื่อถือครองหลักทรัพย์ถูกต้องตามสัญชาติและสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยทั่วไปชาวต่างชาติสามารถถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้ไม่เกินสัดส่วน 49% รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ห้องชุด หรือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึ่งกำหนดสัดส่วน สำหรับชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน 25%เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวต่างชาติที่มีความต้องการลงทุนถือครองอสังหาในอัตราพิเศษ สามารถท

อ่านเพิ่มเติม »
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด เข้ารับรางวัล Best Collaboration Award 2020 จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก.โปรสเปค แอพเพรซัล เข้ารับรางวัล Best Collaboration Award 2020 จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้รับเกียรติ ขึ้นรับรางวัล การให้บริการ ความร่วมมือดีที่สุด Best Collaboration Award 2020 ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาและคณะผู้บริหารนับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับการที่ได้ร่วมงานกับธนาคารที่ได้การยอมรับในความเป็นผู้นำทางด้าน Digital Banking ซึ่งทำให้พวกเราชาวโปรมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
Best service 2018

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท “ Best service 2018 “ จากธนาคารกสิกรไทย

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ดำเนินธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สินประเภท ประเมินราคาบ้าน ประเมินราคาที่ดิน ประเมินราคาเครื่องจักร ประเมินมูลค่ากิจการ ประเมินราคาโรงงาน ประเมินราคาโรงเเรม ฯลฯ ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท “การให้บริการงานประเมินราคาดีเด่น Best service 2018” จากธนาคารกสิกรไทย เมื่อในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 บริษัท โปรสเปค ฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551, 2556, 2561 เป็นรางวัลรับรองคุณภาพของบริษัทที่มีมาตรฐานในการให้บริการกับลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในผลงานและจะรักษาคุณภาพมาตรฐานให้สมกับที่ทางบริษัทตั้งปณิธานไว้ว่า “บริษัทจะยึดมั่นจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง ด้วยค่าบริการที่ยุติธรรม”  

อ่านเพิ่มเติม »
รับรางวัลกสิกร 2012

บจก.โปรสเปค แอพเพรซัล ได้รับรางวัล ประเภท Best Property Valuation Management Award 2012

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ดำเนินธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สินตามประเภททรัพย์เเละตามวัตถุประสงค์ ประเมินราคาที่ดิน ประเมินราคาเครื่องจักร ประเมินมูลค่ากิจการ ฯลฯ ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท “Best Property Valuation Management Award 2012 ” การบริหารงานประเมินราคาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จากธนาคารกสิรไทย ซึ่งได้รับเป็นรางวัลเป็นปีที่ 2 เป็นรางวัลรับรองคุณภาพของบริษัทที่มีมาตรฐานในการให้บริการกับลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในผลงาน และจะรักษาคุณภาพ มาตรฐานให้สมกับที่ทางบริษัทตั้งปณิธานไว้ว่า“บริษัทจะยึดมั่นจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง ด้วยค่าบริการที่ยุติธรรม”  

อ่านเพิ่มเติม »
HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022

คณะผู้บริหารเเละพนักงานบริษัทโปรสเปค พร้อมฤกษ์ไหว้เช้า ในวันที่ 28 ก.พ. 65 ที่ผ่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี  และ ฉลองรับอังเปาตั่วตั่วไก๊ พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ  #โปรรับขาล #โปรสเปค  

อ่านเพิ่มเติม »
พร้อมบริการอย่างมั่นใจ ลูกค้าสบายใจไร้กังวล

พร้อมบริการอย่างมั่นใจ ลูกค้าสบายใจไร้กังวล

ณะผู้บริหารเเละพนักงานบริษัทโปรสเปค เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเข็มที่สองจากประกันสังคม รองรับมาตรการโควิด 19 ที่บริษัทเน้นให้ความปลอดภัยกับพนักงานเเละลูกค้าคนสำคัญ โปรสเปค #เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #เราฉีดเข็ม 2 เเล้วนะ    

อ่านเพิ่มเติม »
Top