มาทำความรู้จัก “โรงเเรม” แบบเจาะลึก EP1. การขอใบอนุญาต ประเภทของโรงเเรม

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ถือว่าเป็นช่วงเเห่งการปรับตัวของทางโรงเเรมมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนจาก โรงเเรมเป็น Hospitel หรือว่า มุ่งการขายห้องพักระยะยาวของคนที่ต้องการ Work Form Home นอกสถานที่

     ตอกย้ำบทความเมื่อก่อนหน้านี้ ถึงเรื่องที่ InvestMan เคยนำมากล่าวกัน “โรงเเรม” ปรับกลยุทธ์ใหม่ เปิดแคมเปญปล่อยเช่ารายเดือน กระทบกับอพาร์ทเม้นท์ หรือไม่?  เเละ  Hospitel อสังหาสายพันธุ์ใหม่
     หลายๆคน ยังคงสงสัยว่าธุรกิจโรงเเรมจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือไม่ วันนี้ InvestMan พร้อมนำคำตอบแบบเจาะลึกมาให้คุณ โดยแบ่ง EP. กันเลย
     โรงเเรม คือ สถานที่พักที่ก่อตั้งขึ้นในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นที่พักชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางหรือบุคคลที่ต้องการใช้บริการโดยมีค่าตอบเเทน
ข้อยกเว้น
 1. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษาทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
 2. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
 3. สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงเเรม
 1. มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง
 2. ผู้พักไม่เกิน 20 คน
 3. มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหาเป็นรายได้เสริม
 4. เเจ้งนายทะเบียนให้ทราบตามแบบที่กำหนด
ประเภทของโรงเเรม แบ่งออก เป็น 4 ประเภท
 • โรงแรมประเภทที่ 1: มีเฉพาะห้องพัก มีห้องพักได้ไม่เกิน 50 ห้อง และมีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
 • โรงแรมประเภทที่ 2: ประกอบด้วยห้องพัก / ห้องอาหาร / สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร มีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
 • โรงแรมประเภทที่ 3: ประกอบด้วยห้องพัก / ห้องอาหาร / สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร / สถานบริการ หรือห้องประชุม สัมมนา มีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร
 • โรงแรมประเภทที่ 4: ประกอบด้วยห้องพัก / ห้องอาหาร / สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร / สถานบริการ และห้องประชุม สัมมนา มีพื้นที่ห้องพัก ไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร
เอกสารที่ใช้ยื่นต่อใบอนุญาต
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอฯ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯ
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ5, บมจ 006) ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 • คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1/1)
 • สำเนา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และ/หรือ หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามให้ชัดเจน
 • กรณีที่มีหลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานแสดงเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย
 • ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) กรณีโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือโรงแรมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป แล้วแต่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับ เพศ / ยาเสพติด / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุตาม แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท มีดังนี้
  โรงแรมประเภท 1 ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต คือ 5,000 บาท
  โรงแรมประเภท 2 ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต คือ 10,000 บาท
  โรงแรมประเภท 3 ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต คือ 15,000 บาท
  โรงแรมประเภท 4 ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต คือ 20,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 80 บาทต่อห้อง
หน่วยงานต้นเรื่อง
          สถานที่ที่ติดต่อ กลุ่มโรงเเรม ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานสอบสวนเเละนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรณีต่างจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ติดต่อ 02-356-9559 , 02-356-9663
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งโรงแรม
 1. ลักษณะของอาคารที่พัก ต้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะ มั่นคง แข็งแรง
 2. วัตถุประสงค์ของโรงแรม ต้องใช้เป็นที่พักของผู้เดินทาง หรือนักท่องเที่ยวโดยแท้ และไม่มี ลักษณะ หรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุม หรือขัดต่อความเงียบสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
 3. สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนา สถานรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ ในสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกแก่การตรวจตรา เส้นทางเข้า-ออก ต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ การจราจร
 4. สถานที่จอดรถ ต้องมีเพียงพอสมดุลกับจำนวนห้องพัก โดยสถานที่จอดรถต้องแยกออก ต่างหากจากบริเวณห้องพัก ไม่ให้ปะปนกัน
     การขอใบอนุญาต ประเภทของโรงเเรม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นี้เป็นเพียงครึ่งนึงของข้อมูลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม InvestMan จะรีบนำข้อมูลมานำเสนอเสนออีกครั้งใน Ep.2 กันในเร็วๆนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!