Blog Invest:Man

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our MENTIONS

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT อาเซียน คือ การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้อีกด้วย โดยอาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย การลงทุนของไทยไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 27.8% ของการลงทุนในกลุ่มอาเซียน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม 38.2% สปป.ลาว 23.7% กัมพูชา 21.1% และ เมียนมาร์ 17.0% สำหรับภาคธุรกิจที่เข้าไปลงทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ไทย – มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางการค้า การขนส่งที่สะดวก เหมาะสำหรับการลงทุนด้าน

อ่านเพิ่มเติม »
พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษ มีความรู้ในเรื่องราวเฉพาะเรื่องสูงกว่าบุคคลทั่วไป ที่มิได้ผ่านการฝึกอบรมเช่นว่านั้น และสามารถที่จะทำความเห็นอันแน่นอนแม่นยำหรือใช้เหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการทำความเห็นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี โดยพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อศาล เพื่อประกอบการวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นความรู้พิเศษเฉพาะทาง พยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้ความเห็นซึ่งตนมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น หากศาลได้พิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญศาลประกอบในเนื้อหาของคดีด้วยแล้วก็จะทำให้การพิจารณาความเป็นไปโดยรัดกุม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย . การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญศาลเพื่อสอดคล้องความต้องการใช้งานประเมินราคาตามวัตถุประสงค์การเป็นพยานศาลที่ต้องมีความเกี่ยวพันกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินทางแพ่ง การวางโครงร่างแนวทางและสมมติฐานการประเมินราคาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคดีทางศาล โดยจัดทำเป็นพยานเอกสาร ตลอดจนการขึ้นเป็นพยานด้ว

อ่านเพิ่มเติม »
ซีรีส์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดย InvestMan

ซีรีส์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดย InvestMan

EP1 – คุณสมบัติเบื้องต้นของคนต่างชาติผู้มีสิทธิที่ได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ฯ เพื่อการลงทุน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นกับประเทศไทย หลายธุรกิจจำต้องปิดตัวลง อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบทางลบ รัฐบาลจำต้องทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ InvestMan จึงนำผู้อ่านมาเข้าประเด็น นโยบายการดึงดูดชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้ทำการคลายกฎระเบียบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยหวังว่า จะเป็นการดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติ สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เมื่อถือครองหลักทรัพย์ถูกต้องตามสัญชาติและสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยทั่วไปชาวต่างชาติสามารถถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้ไม่เกินสัดส่วน 49% รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ห้องชุด หรือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินซึ่งกำหนดสัดส่วน สำหรับชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน 25%เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวต่างชาติที่มีความต้องการลงทุนถือครองอสังหาในอัตราพิเศษ สามารถท

อ่านเพิ่มเติม »
Rural road connecting the National Highway no. 3256 and 200-years Rattanakosin Road.

ทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 กับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ข้อเท็จจริง ชื่อโครงการ : ทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 กับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประกาศในราชกิจจาลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีอายุ 5 ปี รายละเอียดโครงการ : ระยะทางรวมประมาณ 16 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนวัดกิ่งแก้ว ตัดผ่านถนนทางเข้าสุวรรณภูมิฝั่งถนนบางนา-ตราด คู่ขนานไปกับถนนบางนาตราดตลอดแนว จากนั้นทิศทางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนวัดศรีวารีน้อย และมีจุดตัดกับถนนสายรองที่สำคัญเช่น ถนนร่วมพัฒนา แล้วต่อเนื่องไปจนบรรจบกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีเขตทางกว้าง 60 เมตร  ตั้งอยู่ในเขต ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  มีส่วนที่แคบที่สุด 200 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,500 เมตร ที่จะทำการสำรวจตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่  ผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงการคมนาคม สำนักก่อสร้างทาง ความคืบหน้าปัจจุบัน เริ่มเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสำรวจออกแบบโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 180 วัน) ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการภาย

อ่านเพิ่มเติม »
โอกาสการลงทุนอสังหา โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

โอกาสการลงทุนอสังหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันนี้ InvestMaN จะมาเกริ่นนำสำหรับผู้ติดตามในแนวนักลงทุนอสังหาได้ทราบว่าเริ่มตั้งแต่นี้ไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกไปในโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายสำคัญระดับเมกะโปรเจคท์ ที่จะเป็นโอกาสของนักลงทุนที่อยากจะ Swap เม็ดเงินไปพักไว้ในอสังหาที่มีศักยภาพที่ไหนดี ในระยะเวลา 5 ปี พอดีกับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ วันนี้เราจึงถือโอกาสเป็นการคิกออฟให้นักลงทุนได้เตรียมการกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้  โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน ช่วงตั้งแต่สุวรรณภูมิไปยังปลายทางที่สนามบินอู่ตะเภาที่อยู่ในความสนใจติดตามข่าวกันมาตลอด บัดนี้ได้ประกาศเป็น พระราชกฤษฎีกาเวณคืนออกมาแล้วเป็นบางสถานี  จึงถือได้ว่ามีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมจับต้องได้ พอที่จะมาวิเคราะห์พื้นที่การลงทุนกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ในระยะเวลาของการ Swap เงินไปฝากไว้กับอสังหาในระยะเวลาเทียบเท่ากับการพัฒนาโครงการนี้ก็ดูจะไม่เลว อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก Capital Gain จากราคาเริ่มต้น จนถึงระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง จนกระทั่งเปิดใช้งานโครงการ มูลค่าที่ดินและอสังหาจะวิ่งอย่างไร ติดตาม Investmanได้ที่นี้ ..เราจะใช้ความพยายามวิเคราะห์ให้ครบทุกสถานี สำหรับสถานีรายทางที

อ่านเพิ่มเติม »
อัตเดตข่าวสารรถไฟฟ้า3สนามบิน

อัพเดตข่าวสารสำหรับผู้ติดตามให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายสำคัญระดับเมกะโปรเจกต์-โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน

วันนี้ InvestMaN จะมาอัพเดตข่าวสารสำหรับผู้ติดตามให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายสำคัญระดับเมกะโปรเจคท์-โครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน โดยที่ทางทีมงานเราได้ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทำการประกาศเป็นทางการถึงรายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่จะเชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา โดยระบุตำแหน่งสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่านประกอบด้วย : สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา สถานีระยอง (ยังรอผลการศึกษา) ล่าสุดทางกลุ่ม ซี.พี. ผู้ร่วมทุนหลักร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในโครงการนี้ได้ทำการแถลงข่าวแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการ ที่เห็นจะชัดเจนที่สุดคือ การขยับตำแหน่งของบางสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่าน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งใหม่นี้ยังไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการ ณ ตอนนี้ สถานีที่มีแผนการย้ายที่ตั้งได้แก่ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีพัทยา และ สถานีศรีราชา โดยที่ InvestMaN คาดว่าการโยกย้ายตำแหน่งนี้ไม่น่าจะห่างไกลหรือแตกต่างจากเบื้องต้นมากนัก ยังต้องคงรอการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ แน่นอนว่าจะส่งผลถึ

อ่านเพิ่มเติม »
โควิด ดันธุรกิจโกดัง คลังสินค้า โตสวนกระแส

ธุรกิจโกดัง คลังสินค้า หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางบวกจากโควิด

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิดย้อนหลังไปปีที่แล้ว ผู้คนได้ให้ความสนใจและพูดถึงผลกระทบทางลบที่โควิดมีต่อเศรษฐกิจโดยรวม หลายธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เหตุการนี้ได้ส่งผลกระทบทางบวกต่อบางธุรกิจ อย่างเช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขายของออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจ ด้วยเหตุที่ว่าผู้คนไม่ว่า ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค เริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาหลังก่อนโควิดมาซักระยะ เรียกได้ว่าโควิดมาได้ถูกจังหวะสำหรับการผลักดันการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ InvestMaN จึงอยากให้ผู้อ่านได้รองคิดในมุมมองที่แตกต่างออกไปของประสบการณ์โควิดนี้ และพยายามมองเหตุการนี้เสมือนวิกฤตสร้างโอกาสสำหรับอะไรใหม่ๆ โดยที่ดูธุรกิจบางประเภทที่ได้ก้าวหน้าเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ แหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ ได้เผยให้ทราบถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ดูเหมือนว่าแทบจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากโควิดเมื่อเทียบกับภาครวมของเศรษฐกิจ ธุรกิจช้อปออนไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2.2 แสนล้านบาท ขยายตัวสูง 35% ในปี 2020 เมื่อเปรียบเทียบกับป

อ่านเพิ่มเติม »
LandsMaps นวัตกรรมล่าสุดตอบโจทย์ยุคโควิด

LandsMaps นวัตกรรมล่าสุดตอบโจทย์ยุคโควิด

ดูเหมือนว่าโควิดระลอกล่าสุดนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพการเป็นอยู่ของชาวไทย รวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ล่าสุดยังมีการประกาศเคอร์ฟิวในหลายๆจังหวัด ซึ่งแน่นอนว่ากรุงเทพคือหนึ่งในจังหวัดที่จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยหลายๆ ปัจจัยที่ไม่เป็นใจในช่วงนี้ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ย่อมต้องพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานเพื่อการอยู่รอด เพราะถึงอย่างไรเศรษฐกิจบ้านเมืองยังคงต้องขับเครื่อนต่อไป เช่นการทำงานจากบ้าน หรือ Work from home ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเราแล้ว วันนี้ InvestMan มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ ตรงกับประเด็นการทำงานในช่วงเวลาที่แสนจะยากลำบากนี้ แหล่งข่าวมติชน ได้รายงานล่าสุดถึงความเคลื่อนไหวของแอพพลิเคชัน LandsMaps ที่กรมที่ดินได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เข้าขั้นวิกฤตในช่วงนี้ เรามาทำความรู้จักกับแอพพลิเคชันนี้กันเถอะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง อะไรคือจุดประสงค์หลักของ LandsMaps ? เพื่อให้บริการต่อประชาชนหรือหรือผู้ที่มีความประสงค์ ขอตรวจสอบรูปแปลงที่ดินหรือภาพถ่ายดาวเทียมแปลงที่ดินที่

อ่านเพิ่มเติม »
การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย

การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ มาตรการล็อกดาวน์อันแสนจะยาวนานที่ผ่านมานี้ ได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นกับประเทศไทยอย่างหนักหน่วง หลายธุรกิจจำต้องปิดตัวลง อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบทางลบ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงไม่ลดน้อยลง รัฐบาลไม่สามารถรอให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดเป็นศูนย์ ก่อนที่จะทำการเปิดประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยํ่าแย่มาเป็นเวลานาน รัฐบาลจำต้องทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ InvestMan จึงนำผู้อ่านมาเข้าประเด็น นโยบายการดึงดูดชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศ แหล่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจกล่าวว่า นอกจากรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลได้ทำการคลายกฎระเบียบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยหวังว่า จะเป็นการดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการ ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพทางการเงินสูงเข้าสู่ประเทศ โดยมาตรการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การให้วีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว พร้อมแก้กฎหมายถือครองที่ดินรองรับให้ทันปี 2565 ดังนี้ ให้สิทธิวีซ่าผู้พำนักระยะยาวใหม่ (Long Term Residence Visa) ระยะเวลา 10 ปี รวมถ

อ่านเพิ่มเติม »
Top