พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness)

พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญศาล (Expert Witness) เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษ มีความรู้ในเรื่องราวเฉพาะเรื่องสูงกว่าบุคคลทั่วไป ที่มิได้ผ่านการฝึกอบรมเช่นว่านั้น และสามารถที่จะทำความเห็นอันแน่นอนแม่นยำหรือใช้เหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการทำความเห็นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี โดยพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อศาล เพื่อประกอบการวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นความรู้พิเศษเฉพาะทาง พยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้ความเห็นซึ่งตนมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น หากศาลได้พิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญศาลประกอบในเนื้อหาของคดีด้วยแล้วก็จะทำให้การพิจารณาความเป็นไปโดยรัดกุม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
.
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญศาลเพื่อสอดคล้องความต้องการใช้งานประเมินราคาตามวัตถุประสงค์การเป็นพยานศาลที่ต้องมีความเกี่ยวพันกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินทางแพ่ง การวางโครงร่างแนวทางและสมมติฐานการประเมินราคาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคดีทางศาล โดยจัดทำเป็นพยานเอกสาร ตลอดจนการขึ้นเป็นพยานด้วยตัวบุคคล

ตรวจสอบ บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ลำดับที่ 47
ปรึกษาการ ประเมินราคาเพื่อเป็นพยานศาล
ทำเนียบ ผู้ประเมินหลัก 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!