ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT

ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT

อาเซียน คือ การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้อีกด้วย โดยอาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย

การลงทุนของไทยไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 27.8% ของการลงทุนในกลุ่มอาเซียน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม 38.2% สปป.ลาว 23.7% กัมพูชา 21.1% และ เมียนมาร์ 17.0%

สำหรับภาคธุรกิจที่เข้าไปลงทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

ไทย – มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางการค้า การขนส่งที่สะดวก เหมาะสำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่ง

เวียดนาม – มีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากจำนวนประชากรจำนวนมาก มีค่าแรงที่อยู่ในเรทแข่งขันได้ ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ และประชากรส่วนมากอยู่ในชนชั้นกลาง ทำให้มีโอกาสเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย รวมถึงมีแผนพัฒนาของรัฐบาลในการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งยังดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้มาก หลายบริษัทมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอยู่ที่เวียดนามมากขึ้น การลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง

กัมพูชา – ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพแรงงานภายในประเทศ

สปป.ลาว – เป็นการผลิตในหมวดพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จากการที่ สปป.ลาวได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากต่างประเทศและอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศ ธุรกิจการเกษตรที่มีความพร้อม และพื้นที่รองรับแต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้านการบริการท่องเที่ยวและการเป็นตัวกลางทางการเงินซึ่งผู้ประกอบการของ สปป.ลาว ยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์

เมียนมาร์ – เป็นการลงทุนหมวดธุรกิจการเงิน รวมถึงนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนแบบเป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด ถือหุ้นร้อยละ 100 (100% Foreign Owned) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้

เมื่อพูดถึงการลงทุนก็คงจะไม่พ้นสิทธิเบื้องต้นในการเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนประกอบกิจการนั้นๆ InvestMaN จึงจะสรุปให้อ่านได้ทราบถึงข้อแม้เบื่องต้นในการเช่าที่ดินสำหรับประเทศเหล่านี้

Credit : สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง , ธนาคารแห่งประเทศไทย , Proparis-แหล่งซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!