ร่างผังเมือง กทม. ฉบับใหม่ ยกระดับกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งเอเชียภายใน 20 ปี!

ผังเมืองกรุงเทพ

ผังเมืองฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นโดยเป็นไปตามการแบ่งเขตพื้นที่แต่ละประเภท เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองให้มีความ “compact” หรือ กะทัดรัดมากขึ้น แผนดังกล่าวจึงกำหนดจะมีผลบังคับใช้ภายในต้นเดือน ธันวาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้ที่ดินแต่ละประเภทที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับแผนผังฉบับปี 2556 คือ

  1. การลดพื้นที่ของที่ดินประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยลง (จาก 15% เหลือ 5%)
  2. การเพิ่มพื้นที่ของที่ดินประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง – หนาแน่นมาก (จาก 15% เป็น 22%)
  3. การเพิ่มพื้นที่ของที่ดินประเภท เพื่อการทำการค้าเล็กน้อย

เรามาดูผลลัพธ์ที่สามารถคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้ หรือสร้างความแตกต่างจาก ณ ปัจจุบัน

  • การจราจรในเมืองที่ดีขึ้น – มาตรการลดจำนวนที่จอดรถตามระเบียบ กทม. กฎระเบียบควบคุมอาคารฉบับใหม่จะบังคับให้อาคารที่ตั้งอยู่ในรัศมีระหว่าง 500 – 800 เมตร ของสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ทำการลดที่จอดรถลงอย่างน้อย 25% เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนยานพาหนะส่วนตัว
  • การสร้างพื้นที่สาธารณะ – มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ให้กับอาคารและโครงการที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่ง เช่น สวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์สาธารณะรองรับชุมชนในเมือง
  • การขยายขนาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ – โครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมขนาดใหญ่จะได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารได้มากขึ้นเนื่องจากอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ที่เพิ่มขึ้น ถึงอย่างไร อัตราส่วนพื้นที่ๆ เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินของโครงการที่ตั้ง ประเภทโครงการที่จะได้รับอนุญาต ได้แก่

a.โครงการเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยหนาแน่น ที่มีขนาดที่ดินมากกว่า 20 ไร่
b.โครงการที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่มีขนาดที่ดินมากกว่า 50 ไร่
c.โครงการที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่มีขนาดที่ดินมากกว่า 100 ไร่

*สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทในข้างต้น

เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า หน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจากแผนนี้ ได้แก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านที่อยู่อาศัย รวมถึง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง

ทั้งนี้ เราบริษัท Prospec Appraisal จึงให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับกฎระเบียบใหม่นี้ เช่น การทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือ กรณีศึกษา การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ และอื่นๆ ให้แก่ กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/31Q1c0a

เครดิต – แหล่งข่าว: www.tooktee.com , ลิงค์: https://bit.ly/3gR1QyL

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!