บริการข้อมูลสาธารณะ

บริการข้อมูลสาธารณะ

บริการข้อมูลสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งการให้บริการประชาชนหรือ Prospec CSR เราได้คัดสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถแชร์ให้กับผู้ใช้บริการนำไปใช้ประโยชน์แต่บางส่วนได้ติดตามข้อมูลของเราได้ที่นี่

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน มีหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่จะรายงานไว้ในรายงานประเมินราคานั่นคือความเห็นเกี่ยวกับแนวเวนคืนหรือโครงการเวนคืนพร้อมด้วยโครงการในอนาคตที่อาจมี ไว้ประกอบในรายงาน เนื่องจากแนวเวนคืนจัดว่าเป็นโครงการในอนาคตที่จะมีผลต่อแนวโน้มของราคที่ดิน ที่จะขึ้นหรือลงก็อาจเป็นได้แล้วแต่ผลกระทบของโครงการนั้นที่มีต่อทรัพย์สิน

เรื่องเวนคืนเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาหากจะต้องมาพบพานด้วยตัวเองเพราะนั่นคือการถูกบังคับ เอาที่ดินที่เราเคยอยู่ เคยทำกินอยู่บนพื้นที่นั้นให้คืนแก่รัฐ เพื่อนำไปก่อสร้างสาธารณประโยชน์สาธารณูปการให้เป็นส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่รัฐ  จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองภายใต้กฎหมายที่พึงปฏิบัติตาม ดังนั้นเมื่อแนวเวนคืนไปพาดผ่านที่ดินของผู้ใด ผู้นั้นก็จำเป็นจะต้องยอมยกที่ดินคืนให้แก่รัฐไป ด้วยเหตุจำยอม  ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

โครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในระดับโครงการขนาดใหญ่หรือ Mega Project ของภาครัฐและภาคเอกชน  เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นข่าวที่มีแหล่งข่าวสามารถอ้างอิงได้  จนกระทั่งเกิดขึ้นเป็นแนวเวนคืนและการพัฒนาก่อสร้างถ้ามี

เป็นหนึ่งในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคม หรือ CSR Prospec โดยการนำข้อมูลจากการประเมินราคาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นข้อมูลสถิติทำการชำระล้างเพื่อทำการ Run อนุกรมเวลา ราคาโมเดลการประเมินราคาบ้านเพื่อนำไปใช้เป็นตัวกำหนดราคาบ้านในแต่ละชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่จะนำไปใช้งาน ในการพิจารณาวางแผนทำธุรกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด   ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์เบื้องต้นมายัง โปรสเปคเพื่อรับทราบขั้นตอนการจัดทำเอกสารและระเบียบการต่อไป

ประเมินราคาทรัพย์สิน ตามแต่ละประเภททรัพย์สินมีความแตกต่างกันไปตาม characteristics เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท พิจารณาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ตามกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน ตามทำเลที่ตั้ง ความมีตัวตนจับต้องได้ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (Residential) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) กลุ่มพาณิชยกรรม (Commercial) กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (Hospitality) กลุ่มสุขภาพ (Health Care) กลุ่มสำนักงาน (Office Space) กลุ่มเกษตรกรรม (Urban and Agricultural) กลุ่มงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery) ทรัพย์สินในกิจการ (Book Assets)

ในจินตนาการของเจ้าของทรัพย์เมื่อคิดจะขายทรัพย์สิน ก็อยากจะทำเองด้วยความที่ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ในสายตา คุ้มค่ากับคอมมิสชั่น 3-5% ที่ไม่ต้องจ่ายเป็นค่านายหน้า ควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือของเราได้  แล้วจะทำอย่างไรเมื่อการขายอสังหามีความซับซ้อน กว่าที่เราจะจัดการได้  ลองมาใช้นวัตกรรมการขายทรัพย์ด้วยตัวเองของโปรสเปคด้วยตัวเองถึงแม้จะไม่ฟรีในบางรายการแต่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  ไปลองดูกัน

Top