“หนังสือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร” สำคัญอย่างไร”

       วันนี้ InvestMan มีสกู๊ปสาระความรู้ข่าวสาร จากเหตุการณ์ข่าวใหญ่ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอน หนังสือเเจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดเเปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ของบริษัทพัฒนาระดับในตลาด ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการอสังหาฯ คอมโดมิเนียมของประเทศไทย

       กลายเป็นเรื่องที่พูดคุยกันอย่างร้อนเเรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพราะช่วงการระบาดของโควิด ตอกย้ำ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาเพื่อการอยู่อาศัย บทความก่อนหน้า ที่เคยกล่าวถึงหรือไม่
       เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เราต่างคนต่างรอดูว่าเรื่องราวนี้จะจบได้อย่างไร คงจะได้เห็นการรับมือจากบริษัทพัฒนารายอื่นที่ต้องเตรียมรับมือเร็วๆ นี้
ขอบคุณเเหล่งข่าว : MGR ONLINE
วิเคราะห์หลักกฎหมายจากมุมมองนักประเมิน
         เมื่อมาลองพิจารณาจากประเด็นข่าวที่ได้มีนำเสนอ จะเห็นได้ว่าการเกิดปัญหาในครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับ ลักษณะของอาคารเนื้อที่ว่างภายนอกเเละแนวอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 หมวด 1 ข้อที่ 2  ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
        สำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร
        ที่ดินด้านที่ติดสาธารณะ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นต้องว่างเพื่อสามารถใช้เป็นทางเข้าออก ของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกด้วย (กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร)
        ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เราเจ้าของบ้าน อยากรู้เเละกลับไปเช็คเอกสารกันอีกครั้ง เรามาดูกันเลยว่ามีวิธีเเละขั้นตอนอย่างไร
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เอกสารที่สำคัญเจ้าบ้านต้องรู้
        การจะก่อสร้างอาคาร มีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน เจ้าของบ้านต้องรวบรวมเอกสารเเละต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นไปตามกรอกกฎหมายที่ได้วางไว้ เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิของคนอื่นหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
 • คำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ข1 จำนวน 1 ชุด
 • แผนผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด
 • แบบแปลน (โดยละเอียด) ที่วิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น จำนวน 5ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1 จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.9) จำนวน 2 ชุด , ใบรับแจ้งการย้ายออก (ท.ร.6) จำนวน 2 ชุด
 • หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรณีก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น จำนวน 2 ชุด
      **เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน และหากมีเหตุผลจำเป็นที่ไม่สามารถ
แจ้งผลการพิจารณาได้ จะขยายไปอีก 2 คราวๆ ละ 45 วัน
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • รวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นต่อพนักงานท้องถิ่น
 • เขียนคำร้อง(ข.1)
 • จ่ายค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จ
 • รับใบอนุญาต
        การก่อสร้างบ้านหรืออาคาร สำคัญอย่างยิ่งว่าเจ้าของบ้านหรือนักลงทุนจะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อน หากเริ่มก่อสร้างโดยยังไม่ได้เเจ้งถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ทางการตรวจสอบ พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่จากการก่อสร้าง เเละปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาในอนาคต ซึ่งโปรสเปคยินดีให้คำปรึกษาในฐานะบริษัทประเมินราคา มีความชำนาญในอสังหาหลายประเภท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!